Bazar , Oktyabr 25 2020
Ana səhifə / Araşdırma / “Hü­qu­qun ali­li­yi­nin tə­min olun­du­ğu bir öl­kə ki­mi bi­zim be­lə şi­ka­yət­lər­dən qor­xu­muz yox­dur”

“Hü­qu­qun ali­li­yi­nin tə­min olun­du­ğu bir öl­kə ki­mi bi­zim be­lə şi­ka­yət­lər­dən qor­xu­muz yox­dur”

Meh­man Mu­rad­lı: “Av­ro­pa Məh­kə­mə­si­lə əmək­daş­lıq­da üzə­ri­mi­zə dü­şən öh­də­lik­lə­ri la­zı­mi şə­kil­də ye­ri­nə ye­ti­ri­rik”

Av­ro­pa Məh­kə­mə­si ilə əla­qə­lə­rin da­va­mı ola­raq, Azər­bay­ca­nın əd­liy­yə na­zi­ri, Məh­kə­mə-Hü­quq Şu­ra­sı­nın səd­ri Fik­rət Məm­mə­do­vun Stras­burqda İn­san Hü­quq­la­rı üz­rə Av­ro­pa Məh­kə­mə­si­nin səd­ri Gu­i­do Ray­mon­di ilə gö­rü­şü olub.
Gö­rüş­də Azər­bay­can­la Av­ro­pa Məh­kə­mə­si ara­sın­da sə­mə­rə­li əmək­daş­lı­ğın ol­du­ğu vur­ğu­la­nıb. Əd­liy­yə na­zi­ri bu qu­ru­mun fə­a­liy­yə­ti­nin tək­mil­ləş­di­ril­mə­si­nə da­ir qə­bul olun­muş bə­yan­na­mə­lə­rin öl­kə­miz­də imple­men­ta­si­ya­sı üz­rə gö­rü­lən iş­lər, Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin rəh­bər­li­yi ilə apa­rı­lan məh­kə­mə is­la­hat­la­rı, o cüm­lə­dən ha­kim­lə­rin müs­tə­qil­li­yi­nin güc­lən­di­ril­mə­si, məh­kə­mə infrastruk­tu­ru­nun mü­a­sir­ləş­di­ril­mə­si, elektron məh­kə­mə­nin tət­bi­qi, ha­kim­lə­rin Av­ro­pa­da ör­nək ki­mi də­yər­lən­di­ri­lən ən şəf­faf se­çi­mi ba­rə­də mə­lu­mat ve­rib.
G.Ray­mon­di Azər­bay­can­da apa­rı­lan məh­kə­mə-hü­quq is­la­hat­la­rı­nı ma­raq­la qar­şı­la­ya­raq təq­dir edib. O bu təd­bir­lə­rin Av­ro­pa­da ak­tu­al olan əda­lət mü­ha­ki­mə­si­nin sə­mə­rə­li­li­yi və məh­kə­mə ha­ki­miy­yə­ti­nin müs­tə­qil­li­yi ba­xı­mın­dan əhə­miy­yə­ti­ni xü­su­si vur­ğu­la­yıb. G.Ray­mon­di Av­ro­pa Məh­kə­mə­si­nin qə­rar­la­rı­nın ic­ra­sı­na xü­su­si diq­qət ye­ti­rən öl­kə­mi­zin bu sa­hə­də prob­lem­li döv­lət­lər sı­ra­sın­da ol­ma­dı­ğı­nı qeyd edib, Av­ro­pa Məh­kə­mə­si­nin is­la­ha­tın­dan və iş yü­kü­nün ötən il­lə­rə nis­bə­tən azal­ma­sın­dan da­nı­şıb.
Həm­çi­nin Stras­burq Məh­kə­mə­si­nə Azər­bay­can Hö­ku­mə­ti tə­rə­fin­dən ha­ki­min ezam olun­ma­sı yük­sək qiy­mət­lən­di­ri­lib və bu təc­rü­bə­nin da­vam et­di­ril­mə­si­nin va­cib­li­yi qeyd olu­na­raq bu ba­rə­də ra­zı­lı­ğa gə­li­nib.
G.Ray­mon­di­nin Av­ro­pa Məh­kə­mə­si­nin qə­rar­la­rı­nın ic­ra­sı­na xü­su­si diq­qət ye­ti­rən öl­kə­mi­zin bu sa­hə­də prob­lem­li döv­lət­lər sı­ra­sın­da ol­ma­dı­ğı­nı vur­ğu­la­ma­sı­na hü­quq­şü­nas­la­rın rə­yi ne­cə­dir?
Hü­quq­şü­nas Meh­man Mu­rad­lı “Bakı-Xəbər”ə açıq­la­ma­sın­da bil­dir­di ki, bu sa­hə­də və­ziy­yə­tin nor­mal ol­du­ğu­nu biz bi­li­rik:

“Sa­də­cə, bə­zi qüv­və­lər bu qə­bil­dən olan mə­lu­mat­la­rı bi­lə­rək­dən yan­lış is­ti­qa­mət­də təq­dim edir. Məq­səd­li şə­kil­də be­lə mə­lu­mat­lar ya­yı­lır ki, gu­ya öl­kə­miz Av­ro­pa Məh­kə­mə­si­nin qə­rar­la­rı­na mə­həl qoy­mur. Hə­min qu­ru­mun səd­ri­nin bil­dir­di­yi fi­kir­lər yan­lış tə­səv­vür­də olan­lar üçün gö­zəl ör­nək­dir. Öl­kə­miz uzun müd­dət­dir Av­ro­pa Məh­kə­mə­si­lə əmək­daş­lıq edir. Ey­ni za­man­da, Av­ro­pa Şu­ra­sı­nın üz­vü olan bir öl­kə ki­mi bi­zim və­tən­daş­la­rın hə­min məh­kə­mə­yə mü­ra­ci­ət et­mək hü­qu­qu var. Bu hə­min vaxt olur ki, da­xil­də­ki məh­kə­mə instan­si­ya­la­rı­na mü­ra­ci­ət­lər bi­tir. Tə­əs­süf­lər ol­sun ki, bə­zi si­ya­si də­lal­lar bu va­si­tə­dən is­ti­fa­də edib pul qa­zan­maq is­tə­yir. Xır­da bir mə­sə­lə­nin be­lə Av­ro­pa Məh­kə­mə­sin­də mü­ba­hi­sə­lən­di­ril­mə­si­nin tə­rəf­da­rı olur­lar. Nə­ti­cə­də ca­vab­deh ki­mi Azər­bay­can gös­tə­ri­lir. Hər hal­da, bu ba­rə­də də dü­şün­mək la­zım­dır. An­caq hü­qu­qun ali­li­yi­nin tə­min olun­du­ğu bir öl­kə ki­mi bi­zim be­lə şi­ka­yət­lər­dən qor­xu­muz yox­dur. Av­ro­pa Məh­kə­mə­si­lə əmək­daş­lıq­da üzə­ri­mi­zə dü­şən öh­də­lik­lə­ri la­zı­mi şə­kil­də ye­ri­nə ye­ti­ri­rik”.
Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Həmçinin oxuyun

Qəbələ və Kürdəmir “Elbrus” raket sistemi ilə vurulub

Erməni hərbi qüvvələri Qəbələ və Kürdəmir bölgələrini hədəf alıb. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan …

Bir cavab yazın