Cümə axşamı , Noyabr 26 2020
Ana səhifə / Cəmiyyət / ABŞ-ın “Təl-Əviv­dən Ye­ru­sə­li­mə de­mar­şı” və Fə­ləs­tin prob­le­mi…

ABŞ-ın “Təl-Əviv­dən Ye­ru­sə­li­mə de­mar­şı” və Fə­ləs­tin prob­le­mi…

“ABŞ bu mə­sə­lə­də hət­ta İs­rai­li qa­baq­la­yır və onu pay­tax­tı kö­çür­mək­də tə­ləs­dir­mək is­tə­yir”

Əli Əli­yev: “Tramp bu mə­sə­lə­də sırf İs­ra­il ma­raq­la­rın­dan çı­xış edir və bu­nu giz­lət­mir”

ABŞ Se­na­tı ba­zar er­tə­si öl­kə­nin İs­ra­il­də­ki sə­fir­li­yi­nin Təl-Əviv­dən Qüd­sə kö­çü­rül­mə­si və ərəb-İs­ra­il mü­na­qi­şə­si­nin “iki döv­lət” prin­si­pi əsa­sın­da ni­zam­lan­ma­sı­na ça­ğı­ran qət­na­mə qə­bul edib. 100 se­na­tor­dan ək­sə­riy­yə­ti sə­nə­din le­hi­nə səs ve­rib.
“Qüd­sün bir­ləş­mə­si­nin 50 il­lik yu­bi­le­yi­nin ke­çi­ril­mə­si haq­qın­da” qət­na­mə­nin qı­sa iza­ha­tın­da qeyd olu­nur ki, sə­nəd Ame­ri­ka­nın çox­dan­kı iki­par­ti­ya­lı si­ya­sə­ti­ni təs­diq­lə­yir. Bu si­ya­sə­tə gö­rə, Qüd­sün dai­mi sta­tu­su mə­sə­lə­si tə­rəf­lər ara­sın­da iki döv­lə­tin dost mü­na­si­bət­lə­ri ba­rə­sin­də qə­rar­la­ra da­ir ye­kun sta­tu­su haq­qın­da da­nı­şıq­lar yo­lu ilə həll olun­ma­lı­dır.
Se­na­tın qət­na­mə­si məc­bu­ri xa­rak­ter da­şı­ma­sa da, ABŞ-ın ali qa­nun­ve­ri­ci or­qa­nı­nın gös­tə­ri­lən mə­sə­lə üz­rə möv­qe­yi­ni əks et­di­rir.
ABŞ-ın bu ad­dı­mı­nı ne­cə şərh et­mək olar?
Və­tən­daş və İn­ki­şaf Par­ti­ya­sı­nın səd­ri Əli Əli­yev “Bakı-Xəbər”ə  açıq­la­ma­sın­da bil­dir­di ki, bu­nu Tramp ad­mi­nis­tra­si­ya­sı­nın İs­rai­lə ver­di­yi açıq dəs­tək ki­mi də­yər­lən­dir­mək olar: “Tramp se­çil­mə­miş­dən əv­vəl də Ne­tan­ya­hu ilə gö­rü­şün­də İs­rai­lin təh­lü­kə­siz­li­yi­nin qa­ran­tı ola­ca­ğı­na söz ver­di. Onun at­dı­ğı ad­dım­lar gös­tə­rir ki, ver­di­yi sö­zə əməl edir. İran­da baş ve­rən ha­di­sə­lə­ri də hə­min qə­bil­dən say­maq olar. Bu­nun­la İs­rai­lin po­ten­si­al düş­mən­lə­ri sı­xış­dı­rı­lır. Ne­tan­ya­hu­nun özü­nün proq­ra­mın­da pay­tax­tın Təl-Əviv­dən Qüd­sə kö­çü­rül­mə­si ide­ya­sı var. O bu is­ti­qa­mət­də cid­di fəa­liy­yət gös­tə­rir.
Qüds bü­tün dün­ya­da mü­qəd­dəs bir şə­hər ki­mi ta­nı­nır. Mü­səl­man və xris­ti­an abi­də­lə­ri­lə zən­gin olan bir şə­hər­dir. Qüd­sün İs­rai­lin pay­tax­tı elan edil­mə­si hə­min də­yər­lə­rin ha­mı­sı­nın mə­nim­sə­nil­mə­si və on­la­ra sa­hib çı­xıl­ma­sı an­la­mı­na gə­lir. ABŞ bu mə­sə­lə­də hət­ta İs­rai­li qa­baq­la­yır və onu pay­tax­tı kö­çür­mək­də tə­ləs­dir­mək is­tə­yir. Tramp bu mə­sə­lə­də sırf İs­ra­il ma­raq­la­rın­dan çı­xış edir və bu­nu giz­lət­mir. He­sab edi­rəm ki, Ya­xın Şərq­də ya­ra­dı­lan gər­gin­lik bi­zə ma­raq­lı sür­priz­lər vəd edə bi­lər”.
Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Həmçinin oxuyun

Azərbaycanda yenə koronavirusa gündəlik yoluxma 3 mini keçdi, 30 nəfər öldü

Azərbaycanda koronavirus (COVID-19) infeksiyasına 3469 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 1229 nəfər müalicə olunaraq sağalıb …

Bir cavab yazın