Bazar , Yanvar 24 2021
Ana səhifə / Şou Biznes / “AGP Azər­bay­can” üçün­cü re­gio­nal ses­si­ya­sı­nı gö­zəl ra­yon­la­rı­mız­dan bi­rin­də ke­çi­rə­cək

“AGP Azər­bay­can” üçün­cü re­gio­nal ses­si­ya­sı­nı gö­zəl ra­yon­la­rı­mız­dan bi­rin­də ke­çi­rə­cək

AGP qey­ri-hö­ku­mət təş­ki­la­tı olub, Av­ro­pa­da 1987-ci il­dən baş­la­ya­raq fəa­liy­yət gös­tə­rir. Fəa­liy­yə­ti əsa­sən gənc­lə­rin ic­ti­mai sfe­ra­da, Av­ro­pa si­ya­sə­tin­də ak­tiv­li­yi­ni ar­tır­ma­ğa yö­nəl­miş təş­ki­lat il ər­zin­də 40.000-ə (qırx min) ya­xın gən­ci müx­tə­lif təd­bir­lər va­si­tə­si­lə bir­ləş­di­rir və Av­ro­pa Bir­li­yi tə­rə­fin­dən dəs­tək­lə­nir.
AGP Azər­bay­can­da öz rəs­mi fəa­liy­yə­ti­nə 2012-ci il­dən baş­la­yıb və bu müd­dət ər­zin­də ke­çir­di­yi təd­bir­lər va­si­tə­si­lə 500-dən çox sa­vad­lı, in­tel­lek­tu­al gən­ci öz fəa­liy­yə­ti­nə cəlb edə bi­lib. AGP ta­ma­mi­lə qey­ri-si­ya­si təş­ki­lat olub Azər­bay­can döv­lə­ti tə­rə­fin­dən dəs­tək­lə­nir. Bu­na mi­sal ki­mi təş­ki­la­tı­mı­zın “ASAN Kö­nül­lü­lər” təş­ki­la­tı ilə bağ­la­dı­ğı me­mo­ran­du­mu, 2012-2016cı il­lər ər­zin­də ke­çir­di­yi təd­bir­lər za­ma­nı müx­tə­lif uni­ver­si­tet­lər­dən (BDU, Xə­zər Uni­ver­si­te­ti, ADA uni­ver­si­te­ti və s.) və ic­ra ha­ki­miy­yə­ti or­qan­la­rın­dan (Təh­sil Na­zir­li­yi, Xa­ri­ci İş­lər Na­zir­li­yi, Gən­cə Şə­hər İc­ra Ha­ki­miy­yə­ti, Şəm­kir Ra­yon İc­ra Ha­ki­miy­yə­ti) al­dı­ğı dəs­tə­yi gös­tər­mək olar. Xü­su­si­lə 2016-cı il­də Şəm­kir ra­yo­nun­da ke­çi­ri­lən “Sham­kir In­ter­na­tio­nal Fo­rum” gənc­lər və id­man na­zi­ri Azad Rə­hi­mov, Şəm­kir ra­yon ic­ra baş­çı­sı Alim­pa­şa Məm­mə­dov tə­rə­fin­dən bir­ba­şa ola­raq nə­za­rə­tə gö­tü­rü­lüb və dəs­tək­lə­nib. Təd­bir­lə­ri in­gi­lis di­lin­də ke­çi­ril­mək­lə əsa­sən hə­dəf ki­mi uni­ver­si­tet tə­lə­bə­lə­ri mü­əy­yən­ləş­di­ri­lib. Da­ha ət­raf­lı mə­lu­ma­tı (sə­hi­fə­sin­dən əl­də et­mək olar.
“AGP Azər­bay­can” ap­rel ayı­nın son həf­tə­si üçün­cü Re­gio­nal Ses­si­ya­sı­nı Azər­bay­ca­nın gö­zəl ra­yon­la­rın­dan bi­rin­də ke­çir­mə­yi plan­laş­dı­rıb. Se­çil­miş yer­li və xa­ri­ci tə­lə­bə­lə­rin na­mi­zəd ol­du­ğu ses­si­ya 3 gün da­vam edə­cək və ümu­mi­lik­də 150-ə qə­dər gən­cin iş­ti­ra­kı ilə hə­ya­ta ke­çə­cək. Ses­si­ya­nın baş təş­ki­lat­çı­la­rı “AGP Azər­bay­can”ın ak­tiv üzv­lə­rin­dən Ra­fa­el Ha­cı­bəy­li, Ni­gar İb­ra­hi­mo­va və Rus­lan Əli­yev­dir. Ses­si­ya­nın pre­zi­den­ti Pol­şa­dan də­vət olun­muş Jo­an­na Stac­he­ra-dır. Kon­frans Av­ro­pa Bir­li­yi və Azər­bay­can­da ət­raf mü­hit­lə bağ­lı prob­lem­lə­rə möv­cud həll yol­la­rı tap­maq­da yar­dım et­mək məq­sə­di da­şı­yır. Yə­ni bi­zim təş­ki­la­tın təş­kil et­di­yi ses­si­ya­la­rın for­ma­tı­na uy­ğun ola­raq, gənc­lər təd­bir bo­yun­ca “Eko­lo­gi­ya”, “Ət­raf mü­hi­tin qo­run­ma­sı” ki­mi möv­zu­la­rı mü­za­ki­rə edə­cək, möv­zu ət­ra­fın­da prob­lem­lər və həl­li yol­la­rı ta­pa­caq, son­da isə uğur­lu ol­du­ğu təq­dir­də tək­lif et­dik­lə­ri qət­na­mə Baş As­samb­le­ya­da qə­bul olu­na­caq.
“AGP Azər­bay­can”ın 3-cü Re­gio­nal Ses­si­ya­sın­da iş­ti­rak et­mək is­tə­yən: in­gi­lis di­li bi­li­yi­nə ma­lik 9-11 si­nif şa­gird­lə­ri, 1-4 kurs tə­lə­bə­lə­ri, həm­çi­nin 25 ya­şı­nı keç­mə­miş gənc­lər fa­ce­bo­ok sə­hi­fə­sin­də pay­la­şıl­mış mü­ra­ci­ət for­ma­sı­nı son mü­ra­ci­ət ta­ri­xi­nə qə­dər dol­dur­ma­lı­dır.

Həmçinin oxuyun

“Bir az kökələn kimi başqa sözlər yazırlar” – Könül Kərimova

Birini, ikisini oxudum, fikir vermədim. Bir haqlı tənqid tapmadım ki, sakitləşim. Biri deyir parik qoymusan. …

Bir cavab yazın