Bazar ertəsi , İyul 22 2019
Ana səhifə / Sosial / Er­mə­ni de­pu­tat Po­qas­ya­nın 25 il­də “iki döv­lət” sev­da­sı…

Er­mə­ni de­pu­tat Po­qas­ya­nın 25 il­də “iki döv­lət” sev­da­sı…

Ra­miz Ta­ğı­yev: “Uzun il­lər­dir dün­ya bir­li­yi Er­mə­nis­ta­nın et­di­yi iş­ğa­la lo­yal mü­na­si­bət bəs­lə­yir və nə­ti­cə­də be­lə hal­lar ya­ra­nır”

Er­mə­nis­tan par­la­men­ti­nin Te­van Po­qas­yan ad­lı de­pu­ta­tı hə­min öl­kə­nin müs­tə­qil­lik qa­zan­ma­sı­nın 25 il­li­yi­nə həsr edil­miş təd­bir­də sər­səm fi­kir­lər səs­lən­di­rib.
O, 25 il­lik müs­tə­qil­lik ər­zin­də Er­mə­nis­tan­da de­moq­ra­fik gös­tə­ri­ci­nin heç də ürə­ka­çan ol­ma­dı­ğı­nı söy­lə­mək­lə ya­na­şı, bir sı­ra na­i­liy­yət­lə­rin qa­za­nıl­dı­ğı­na da işa­rə edib: “Bi­zim ən bö­yük na­i­liy­yə­ti­miz bu­dur ki, müs­tə­qil döv­lə­ti­miz var. Hət­ta biz bu il­lər ər­zin­də bir de­yil, iki müs­tə­qil öl­kə ya­rat­dı­ğı­mız­la fəxr edə bi­lə­rik. Mə­nim nöq­te­yi-nə­zə­rim­cə, bu bir döv­lət­çi­lik an­la­mı­na gə­lir. İki döv­lə­tə “Va­hid Er­mə­nis­tan” ki­mi ba­xa bi­lə­rik”.
De­pu­tat da­ha son­ra bil­di­rib ki, de­fak­to möv­cud olan ikin­ci Er­mə­nis­tan döv­lə­ti­nin dün­ya miq­ya­sın­da de­yu­re ta­nın­ma­sı­na da na­il olun­ma­lı­dır.
Gö­rün­dü­yü ki­mi, Er­mə­nis­tan par­la­men­tin­də təm­sil olu­nan de­pu­tat Dağ­lıq Qa­ra­ba­ğın on­lar tə­rə­fin­dən iş­ğal olun­du­ğu­nu eti­raf edir, hət­ta bu­nun­la fəxr et­di­yi­ni giz­lət­mir.
Er­mə­nis­tan­da bu cür fi­kir­lə­rin açıq eti­raf olun­ma­sı nə­yin gös­tə­ri­ci­si sa­yı­la bi­lər?
Si­ya­sət­çi Ra­miz Ta­ğı­yev qə­ze­ti­mi­zə açıq­la­ma­sın­da bil­dir­di ki, bu bir da­ha sü­but edir ki, Er­mə­nis­tan­da kri­mi­nal­laş­mış bir döv­lət qu­ru­lub: “Biz bu­nu də­fə­lər­lə bə­yan et­sək də, tə­əs­süf­lər ol­sun ki, dün­ya ic­ti­ma­iy­yə­ti bu cür mə­sə­lə­də tə­rəd­düd edir. Er­mə­nis­tan rəh­bər­li­yi bö­yük Er­mə­nis­tan ide­ya­sı uğ­run­da mü­ca­di­lə et­dik­lə­ri­ni giz­lət­mir. Hə­min ide­ya ilə bağ­lı bə­zi te­zis­lər də­fə­lər­lə on­la­rın rəs­mi­lə­ri tə­rə­fin­dən səs­lən­di­ri­lib. Bu açıq-aş­kar baş­qa öl­kə­lə­rin əra­zi­si­nə id­dia et­mək­dir. Gö­rür­sü­nüz ki, bu gün on­la­rın de­pu­ta­tı fəxrlə de­yir ki, son 25 il­də iki müs­tə­qil döv­lət qu­rub­lar, an­caq bu­na va­hid or­qa­nizm ki­mi ba­xır­lar. Mən bu möv­zu ilə bağ­lı hör­mət­li Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin bu ya­xın­lar­da et­di­yi çı­xış­dan bir fik­ri ya­da sal­maq is­tər­dim. Pre­zi­dent de­di ki, in­di möv­cud olan Er­mə­nis­tan döv­lə­ti be­lə ta­ri­xi Azər­bay­can tor­paq­la­rın­da ya­ra­dı­lıb. Bu­na ki­min­sə zər­rə qə­dər də şüb­hə­si ola bil­məz. Er­mə­ni­lə­rin özü də bu­nu yax­şı dərk edir. De­pu­tat qeyd edir ki, növ­bə­ti mər­hə­lə qon­dar­ma qu­ru­mu hü­qu­qi ba­xım­dan dün­ya­ya müs­tə­qil döv­lət ki­mi ta­nıt­maq­dan iba­rət ol­ma­lı­dır. Bü­tün bu fi­kir­lər cə­za­sız­lıq uc­ba­tın­dan mey­da­na çı­xır. Uzun il­lər­dir dün­ya bir­li­yi Er­mə­nis­ta­nın et­di­yi iş­ğa­la lo­yal mü­na­si­bət bəs­lə­yir və nə­ti­cə­də be­lə hal­lar ya­ra­nır. Bu, az­ğın­laş­ma­nın, özü­nə ar­xa­yın­lı­ğın ba­riz nü­mu­nə­si­dir. An­caq er­mə­ni­lə­rin bu se­vin­ci çox çə­kən de­yil. Biz tez­lik­lə öz ta­ri­xi tor­paq­la­rı­mı­zı ge­ri qay­ta­ra­ca­ğıq”.
Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Həmçinin oxuyun

Məşhur kolbasa şirkəti cərimələnib

Bakı Apelyasiya Məhkəməsində “Zəhmət-Ruzi” MMC-nin 300 manat cərimə edilməsi barədə qərardan verilən şikayətə baxılıb. “Report”un …

Bir cavab yazın