Bazar , Noyabr 29 2020
Ana səhifə / Sosial / Ay­dın Mir­zə­za­də: “Yax­şı olar­dı ki, həm­sədrlər Dağ­lıq Qa­ra­bağ prob­le­mi­nin nə­dən ya­ran­dı­ğı ba­rə­də bir ümu­mi rə­yə gə­ləy­di­lər”

Ay­dın Mir­zə­za­də: “Yax­şı olar­dı ki, həm­sədrlər Dağ­lıq Qa­ra­bağ prob­le­mi­nin nə­dən ya­ran­dı­ğı ba­rə­də bir ümu­mi rə­yə gə­ləy­di­lər”

ATƏT da­xi­lin­də kon­sen­su­sun ol­ma­ma­sı sə­bə­bin­dən in­di­yə ki­mi Qa­ra­bağ­da in­si­dentlə­rin araş­dı­rıl­ma­sı me­xa­niz­mi­nin tət­bi­qi və re­gi­on­da mü­şa­hi­də­çi­lə­rin sa­yı­nın ar­tı­rıl­ma­sı tək­lif­lə­ri­lə bağ­lı mə­sə­lə­lər həl­li­ni tap­ma­yıb.
Bu söz­lə­ri Ru­si­ya xa­ri­ci iş­lər na­zi­ri Ser­gey Lav­rov ötən ilin ye­kun­la­rı­na həsr olun­muş mət­bu­at konfran­sın­da de­yib. Azər­bay­can və Er­mə­nis­ta­nın qar­şı­lıq­lı it­ti­ham­la­rı nə­zə­rə alı­na­raq, ATƏT-in sö­zü­ge­dən me­xa­nizmlə­rin tət­bi­qi tək­li­fi­ni 2016-cı il­də mü­na­qi­şə­nin həl­li yo­lun­da irə­li­yə doğ­ru ad­dım ki­mi də­yər­lən­di­rən Ru­si­ya xa­ri­ci si­ya­sət ida­rə­si­nin rəh­bə­ri bu­nun tək­lif ola­raq ka­ğız üzə­rin­də qal­ma­sı­nı “xo­şa­gəl­məz” ad­lan­dı­rıb. Ru­si­ya­lı na­zir tə­əs­süf­lə qeyd edib ki, əs­lin­də bu me­xa­nizmlə­rin tez­lik­lə tət­bi­qi­ni göz­lə­mir, çün­ki ATƏT da­xi­lin­də kon­sen­sus möv­cud de­yil. Kon­sen­su­sun yox­lu­ğu sə­bə­bi­ni isə o, təş­ki­la­tın özün­dən so­ruş­ma­ğı jur­na­listlə­rə töv­si­yə edib: “2011-ci il­də də in­si­dentlə­rin araş­dı­rıl­ma­sı mə­sə­lə­si Həş­tər­xan gö­rü­şün­də mü­za­ki­rə edil­miş­di. Bu təd­bir­lər çox va­cib­dir. İn­si­dentlə­rin araş­dı­rıl­ma­sı və ATƏT mü­şa­hi­də­çi­lə­ri­nin sa­yı­nın ar­tı­rıl­ma­sı­na da­ir ra­zı­lıq ona gö­rə re­al­la­şa bil­mir ki, bu­nun­la bağ­lı ATƏT-də kon­sen­sus yox­dur. Bu­nu təş­ki­la­tın üzvlə­rin­dən də ma­raq­lan­maq olar”.
Ma­raq­lı­dır, po­li­to­loq­lar Lav­ro­vun bu ya­naş­ma­sı­nı ne­cə də­yər­lən­di­rir?
Sö­zü­ge­dən mə­sə­lə ilə bağ­lı fi­kir­lə­ri­ni “Ba­kı-Xə­bər”lə bö­lü­şən mil­lət və­ki­li, po­li­to­loq Ay­dın Mir­zə­za­də bu­na bir­mə­na­lı priz­ma­dan ya­naş­ma­dı: “Bun­dan­sa, yax­şı olar­dı ki, həm­sədrlər Dağ­lıq Qa­ra­bağ prob­le­mi­nin nə­dən ya­ran­dı­ğı ba­rə­də bir ümu­mi rə­yə gə­ləy­di­lər. Ay­rı-ay­rı ikin­ci, üçün­cü də­rə­cə­li mə­sə­lə­lər gün­dəm­də qal­sa da, mü­za­ki­rə edil­sə də, prob­le­min kö­kün­də Er­mə­nis­ta­nın Azər­bay­can əra­zi­lə­ri­nin bir his­sə­si­ni iş­ğal et­mə­si da­ya­nır. Ey­ni za­man­da, Azər­bay­ca­nın əra­zi bü­töv­lü­yü­nü ta­nı­ma­ma­sı da­ya­nır. Çox tə­əs­süf­lər ol­sun ki, bu­na heç bir fi­kir bil­dir­mir­lər. Həm­çi­nin, heç kim Er­mə­nis­tan­dan Azər­bay­can tor­paq­la­rın­dan qo­şun­la­rı­nı çı­xar­ma­ğı tə­ləb et­mir. Bu ki­mi pre­se­dentlər di­gər döv­lət­lər­də baş ver­dik­də, ani re­ak­si­ya ve­ri­lir. Er­mə­nis­ta­na qar­şı isə hər han­sı bir sanksi­ya tət­biq edil­mə­si mü­za­ki­rə möv­zu­su de­yil. Er­mə­nis­tan və Azər­bay­can tə­rə­zi­nin bir gö­zü­nə qo­yu­lur. He­sab edi­rəm ki, nə qə­dər ki, Er­mə­nis­ta­nın hə­rə­kə­ti­nə hü­qu­qi qiy­mət ve­ril­mə­yib, Dağ­lıq Qa­ra­bağ prob­le­mi­nin həl­lin­də bir o qə­dər prob­lem­lər ya­şa­na­caq”.
Vi­da­di OR­DA­HAL­LI

Həmçinin oxuyun

Övladlığa götürülən hər uşaq üçün müavinət təyin olunacaq

Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi yeni qanunlar valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların övladlığa götürülməsinin stimullaşdırılmasına, bu …

Bir cavab yazın