Çərşənbə , Oktyabr 21 2020
Ana səhifə / Sosial / Alek­san­der Şa­pi­ro Su­li­man: “Hər iki tə­rə­fin inan­dı­ğı öl­kə­nin va­si­tə­çi­li­yi cid­di nə­ti­cə ve­rə bi­lər”

Alek­san­der Şa­pi­ro Su­li­man: “Hər iki tə­rə­fin inan­dı­ğı öl­kə­nin va­si­tə­çi­li­yi cid­di nə­ti­cə ve­rə bi­lər”

“Biz bu­nu Azər­bay­ca­nın tim­sa­lın­da Ru­si­ya-Tür­ki­yə mü­na­si­bət­lə­ri­nin ni­za­ma sa­lın­ma­sın­da gör­mü­şük”

İs­ra­i­lin baş na­zi­ri Ben­ya­min Ne­tan­ya­hu­nun Azər­bay­ca­na sə­fə­ri za­ma­nı mü­za­ki­rə möv­zu­la­rın­dan bi­ri­nin İs­ra­il-Fə­ləs­tin mü­na­qi­şə­si ola­ca­ğı ilə bağ­lı mə­lu­mat­lar sə­fər ön­cə­si ya­yıl­ma­ğa baş­la­dı. Azər­bay­ca­nın hər iki tə­rəf­lə nor­mal mü­na­si­bət­lər sax­la­ya­raq, həm­çi­nin, is­lam döv­lə­ti ola­raq, prob­le­min həl­li üçün öz ba­rış­dı­rı­cı mis­si­ya­sı­nı tək­lif edə bi­lə­cə­yi də bil­di­ri­lir­di.
Dip­lo­ma­tik mən­bə­lər­dən me­di­a­ya mə­lum olub ki, da­nı­şıq­lar­da İs­ra­il-Fə­ləs­tin mü­na­qi­şə­si ilə bağ­lı tə­rəf­lər fi­kir mü­ba­di­lə­si apa­rıb.
Qeyd edək ki, Azər­bay­can bey­nəl­xalq hü­qu­qa uy­ğun ola­raq, ha­be­lə BMT sə­nəd­lə­ri­nə əsas­la­na­raq, Fə­ləs­ti­nin haq­lı möv­qe­yi­ni hər za­man dəs­tək­lə­di­yi­ni bə­yan edib.
Azər­bay­ca­nın Fə­ləs­tin prob­le­mi­nin ni­za­ma sa­lın­ma­sı ilə bağ­lı va­si­tə­çi­lik mis­si­ya­sı nə­ti­cə ve­rə bi­lər­mi?
Yə­hu­di əsil­li ic­ti­mai fə­al, sülhməramlı səfir Alek­san­der Şa­pi­ro-Su­li­man qə­ze­ti­mi­zə açıq­la­ma­sın­da bil­dir­di ki, İs­ra­il dün­ya­da məx­su­si dəst-xət­ti olan, an­ti­ter­ror əmə­liy­yat­la­rı apa­ran döv­lət­dir:

“Azər­bay­can­da da xey­li İs­ra­il və­tən­da­şı ya­şa­yır. Öl­kə­lə­ri­miz ara­sın­da çox nor­mal dostluq mü­na­si­bət­lə­ri möv­cud­dur. Dağ­lıq Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si­nin həl­lin­də İs­ra­il öz ro­lu­nu bil­di­rir. İki öl­kə ara­sın­da hər­bi sa­hə­də əmək­daş­lıq mü­qa­vi­lə­lə­ri­nin möv­cud­lu­ğu Er­mə­nis­ta­nı cid­di na­ra­hat edən mə­sə­lə­lər­dən bi­ri­dir. Bu­nun­la ya­na­şı, Xo­ca­lı ha­di­sə­si və di­gər ha­di­sə­lər­lə bağ­lı İs­ra­il da­im Azər­bay­ca­nı dəs­tək­lə­yən öl­kə olub. Bax­ma­ya­raq ki, bir sı­ra qon­şu döv­lət­lər Azər­bay­can-İs­ra­il mü­na­si­bət­lə­ri­nin in­ki­şa­fı­nın əley­hi­nə ol­sa­lar da, rəs­mi Ba­kı bu is­ti­qa­mət­lə ba­lanslı si­ya­sət yü­rü­dür. He­sab edi­rəm ki, Azər­bay­ca­nın Fə­ləs­tin prob­le­mi­nin həl­li is­ti­qa­mə­tin­də va­si­tə­çi­lik mis­si­ya­sı uğur­lu alı­na bi­lər. Çün­ki Azər­bay­can mü­səl­man öl­kə­si ol­maq­la ya­na­şı, həm də İs­ra­il­lə stra­te­ji tə­rəf­daş sa­yı­lan öl­kə­lər­dən­dir. Hər iki tə­rə­fin inan­dı­ğı öl­kə­nin va­si­tə­çi­li­yi cid­di nə­ti­cə ve­rə bi­lər. Biz bu­nu Azər­bay­ca­nın tim­sa­lın­da Ru­si­ya-Tür­ki­yə mü­na­si­bət­lə­ri­nin ni­za­ma sa­lın­ma­sın­da gör­mü­şük”.
Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Həmçinin oxuyun

Ali məktəblər bu il təhsil haqqını azaldacaq? – AÇIQLAMA

“Ödənişli əsaslarla təhsil alan tələbələrimiz bəzi imtiyazlara görə təhsil haqqından azad idilər. Onların ödənişini dövlət …

Bir cavab yazın