Çərşənbə , Yanvar 27 2021
Ana səhifə / Sosial / Ələm­dar Nə­bi­yev: “Ru­si­ya­da­kı mü­əy­yən dai­rə­lər er­mə­ni­lə­rin mə­na­fe­yin­dən çı­xış edir”

Ələm­dar Nə­bi­yev: “Ru­si­ya­da­kı mü­əy­yən dai­rə­lər er­mə­ni­lə­rin mə­na­fe­yin­dən çı­xış edir”

Xə­bər ve­ril­di­yi ki­mi, Azər­bay­ca­nın rus ic­ma­sı Ru­si­ya­nın ən iri ic­ti­mai təş­ki­lat­la­rın­dan bi­ri – Ümum­ru­si­ya Azər­bay­can­lı­la­rı Kon­qre­si­nin (ÜAK) ləğv olun­ma­sı ilə bağ­lı bə­zi döv­lət qu­rum­la­rı­nın qə­ra­rı ilə bağ­lı kəs­kin eti­ra­zı­nı bil­di­rib. İc­ma he­sab edir ki, bu si­ya­si təx­ri­ba­tın ar­xa­sın­da Ru­si­ya və Azər­bay­can, elə­cə də bu öl­kə­lə­rin xalq­la­rı ara­sın­da mü­na­si­bət­lə­rə xə­ləl gə­tir­mə­yə ça­lı­şan qüv­və­lər da­ya­nır.

ÜAK öz fəa­liy­yə­ti­ni hə­mi­şə Ru­si­ya qa­nun­ve­ri­ci­li­yi çər­çi­və­sin­də hə­ya­ta ke­çi­rib. İc­ti­mai-si­ya­si sta­bil­lik, Ru­si­ya­nın si­ya­si qu­ru­lu­şu­na lo­yal­lıq hər za­man ÜAK-ın fəa­liy­yə­ti­nin də­yiş­məz prio­ri­te­ti olub.

Azər­bay­ca­nın rus ic­ma­sı­nı ÜAK-la möh­kəm əmək­daş­lıq mü­na­si­bət­lə­ri, mə­də­ni və mə­nə­vi əla­qə­lə­rin in­ki­şa­fı üz­rə bir­gə iş bağ­la­yır və bu ic­ti­mai bir­li­yin ləğv olun­ma­sı Azər­bay­can­da ya­şa­yan rus­la­rı na­ra­hat et­mə­yə bil­məz.

Azər­bay­ca­nın rus ic­ma­sı ic­ti­mai təş­ki­la­tı res­pub­li­ka­da­kı fəa­liy­yə­tin­də Azər­bay­ca­nın ali rəh­bər­li­yi­nin, hö­ku­mət və döv­lət or­qan­la­rı­nın hər­tə­rəf­li diq­qə­ti və dəs­tə­yi­ni hiss edir.

Azər­bay­can­da rus di­li və rus mə­də­niy­yə­ti­nin in­ki­şa­fı və qo­run­ma­sı hər­tə­rəf­li dəs­tək gö­rür, öl­kə­də rus­dil­li təd­ris möv­cud olan 350 mək­təb fəa­liy­yət gös­tə­rir. Bü­tün ali təh­sil mü­əs­si­sə­lə­rin­də rus­dil­li fa­kül­tə­lər var.

Şüb­hə­siz ki, bu, Ru­si­ya­da­kı mü­əy­yən dai­rə­lə­rin po­zu­cu­luq fəa­liy­yə­ti­nin tər­kib his­sə­si­dir. Məq­səd iki öl­kə ara­sın­da  mü­na­si­bət­lə­rə köl­gə sal­maq­dır. Bu ba­xım­dan Azər­bay­can­da­kı rus ic­ma­sı­nın bu­na eti­raz et­mə­si təq­di­rə­la­yiq ad­dım­dır.
Ma­raq­lı­dır, bəs di­as­por təm­sil­çi­lə­ri bu­na ne­cə ya­na­şır?
Mə­sə­lə­yə mü­na­si­bət bil­di­rən Bey­nəl­xalq Di­as­por Mər­kə­zi­nin ida­rə he­yə­ti­nin üz­vü, ta­nın­mış di­as­por fəa­lı Ələm­dar Nə­bi­yev rus ic­ma­sı­nın sər­gi­lə­di­yi möv­qe­yi dəs­tək­lə­yir: “ÜAK ne­çə il­lər­dir fəa­liy­yət gös­tə­rir və bö­yük nü­fu­za ma­lik­dir. Be­lə bir qu­ru­mun sı­xış­dı­rıl­ma­sı, əl­bət­tə ki, tə­sa­dü­fi ad­dım sa­yı­la bil­məz. Mə­sə­lə on­da­dır ki, Ru­si­ya­da­kı mü­əy­yən dai­rə­lər er­mə­ni­lə­rin mə­na­fe­yin­dən çı­xış edə­rək bu cür təx­ri­bat xa­rak­ter­li iş­lər­lə məş­ğul olur. Təq­di­rə­la­yiq hal­dır ki, Azər­bay­can­da­kı rus ic­ma­sı bu­na öz eti­ra­zı­nı bil­di­rib. Çün­ki hə­qi­qə­tən də rus­la­ra Azər­bay­can­da hər cür şə­ra­it ya­ra­dı­lıb. İki öl­kə ara­sın­da sıx iq­ti­sa­di-si­ya­si, mə­də­ni əla­qə­lər var. Azər­bay­can hə­mi­şə ma­raq­lı­dır ki, qon­şu öl­kə ilə mü­na­si­bət­lər yük­sək sə­viy­yə­də ol­sun. Be­lə olan hal­da, han­sı­sa dai­rə­lə­rin ÜAK-ın qey­diy­yat mə­sə­lə­si­nə ye­ni­dən bax­maq cəh­di, əl­bət­tə ki, ba­şa­dü­şü­lən de­yil”. (Baki-Xeber)

Həmçinin oxuyun

Geri qayıtmayan məcburi köçkünlərin evləri əllərindən alınacaq? – AÇIQLAMA

Qarabağ işğaldan azad olunandan sonra məcburi köçkünlərin öz doğma yurd-yuvalarına nə vaxt qayıdacağı ən çox …

Bir cavab yazın