Şənbə , İyun 10 2023
Ana səhifə / Sosial / Ələm­dar Nə­bi­yev: “Ça­lış­ma­lı­yıq ki, Bir­ləş­miş Ştat­lar­da­kı bü­tün ştat­lar bu­nu soy­qı­rım ki­mi ta­nı­sın”

Ələm­dar Nə­bi­yev: “Ça­lış­ma­lı­yıq ki, Bir­ləş­miş Ştat­lar­da­kı bü­tün ştat­lar bu­nu soy­qı­rım ki­mi ta­nı­sın”

ABŞ-ın Ari­zo­na şta­tı­nın Nü­ma­yən­də­lər Pa­la­ta­sı 2017-ci il fev­ra­lın 23-də Xo­ca­lı soy­qı­rı­mı­nın ta­nın­ma­sı­na da­ir bə­yan­na­mə qə­bul edib. Bu ba­rə­də Azər­bay­ca­nın Los-An­ce­les­də­ki Baş Kon­sul­lu­ğu mə­lu­mat ya­yıb. Mə­lu­ma­ta gö­rə, bu, Ari­zo­na Nü­ma­yən­də­lər Pa­la­ta­sı tə­rə­fin­dən Xo­ca­lı soy­qı­rı­mı­na da­ir qə­bul edi­lən ilk rəs­mi sə­nəd­dir.
Nü­ma­yən­də­lər Pa­la­ta­sı­nın Tə­si­sat­lar Ko­mi­tə­si­nin səd­ri Don Şu­ter tə­rə­fin­dən Pa­la­ta­nın ple­nar ic­la­sın­da oxu­nan və yek­dil­lik­lə qə­bul edi­lən bə­yan­na­mə ple­nar ic­las­da iş­ti­rak edən Azər­bay­ca­nın Los-An­ce­les­də­ki baş kon­su­lu Nə­si­mi Ağa­ye­və təq­dim edi­lib. Pa­la­ta­nın bü­tün üzvlə­ri Xo­ca­lı qur­ban­la­rı­nın xa­ti­rə­si­nə hör­mət əla­mə­ti ola­raq, bə­yan­na­mə­nin oxun­ma­sı­nı ayaq üs­tün­də din­lə­yib.
Bə­yan­na­mə­də xü­su­si­lə vur­ğu­la­nıb ki, bu soy­qı­rı­mı tö­rə­dən­lər hə­lə də azad­lıq­da­dır və mə­su­liy­yə­tə cəlb olun­ma­yıb­lar.
Bə­yan­na­mə­də o da qeyd olu­nub ki, bu, Ari­zo­na qa­nun­ve­ri­ci or­qa­nı tə­rə­fin­dən Xo­ca­lı fa­ci­ə­si­nə da­ir qə­bul edil­miş ikin­ci sə­nəd­dir. İlk sə­nəd 2015-ci ilin 26 fev­ral ta­ri­xin­də qa­nun­ve­ri­ci or­qa­nın yu­xa­rı pa­la­ta­sı – Ari­zo­na Ştat Se­na­tı tə­rə­fin­dən qə­bul edi­lib.
Be­lə­lik­lə, ABŞ-da Xo­ca­lı qət­li­a­mı­nı ta­nı­yan ştat­la­rın sa­yı 21-ə ça­tıb. Xo­ca­lı qır­ğı­nı­nı in­di­yə­dək 12 döv­lət – Mek­si­ka, Pa­kis­tan, Ko­lum­bi­ya, Çex Res­pub­li­ka­sı, Ru­mı­ni­ya, Bos­ni­ya və Her­se­qo­vi­na, Pe­ru, İor­da­ni­ya, Pa­na­ma, Hon­du­ras, Su­dan, Ci­bu­ti soy­qı­rım ki­mi ta­nı­yıb.
İs­lam Əmək­daş­lıq Təş­ki­la­tı­nın Xa­ri­ci İş­lər Na­zir­lə­ri Şu­ra­sı 17 no­yabr 2012-ci il­də, qu­ru­mun Zir­və Konfran­sı isə 7 fev­ral 2013-cü il­də Xo­ca­lı fa­ci­ə­si­ni soy­qı­rım ki­mi ta­nı­yıb.
Ümu­mi­lik­də, Bir­ləş­miş Ştat­lar­da Xo­ca­lı soy­qı­rı­mı­nı ta­nı­yan ştat­la­rın sa­yı­nın il­bə­il artma­sı­nın əhə­miy­yə­ti­nə si­ya­si­lər ne­cə ya­na­şır?
Mə­sə­lə­yə mü­na­si­bət bil­di­rən Bey­nəl­xalq Di­as­por Mər­kə­zi ida­rə he­yə­ti­nin üz­vü, ta­nın­mış di­as­por fə­a­lı Ələm­dar Nə­bi­ye­vin söz­lə­ri­nə gö­rə, nə qə­dər çox ştat soy­qı­rı­mı ta­nı­sa, bu bir o qə­dər er­mə­ni vəh­şi­li­yi­nin if­şa­sı ba­xı­mın­dan fay­da­lı­dır: “O ba­xım­dan ça­lış­ma­lı­yıq ki, Bir­ləş­miş Ştat­lar­da­kı bü­tün ştat­lar bu­nu soy­qı­rım ki­mi ta­nı­sın. Bu­na na­il ola bil­sək, o za­man Xo­ca­lı qət­li­a­mı mə­sə­lə­si­ni Konqre­sin aşa­ğı və yu­xa­rı pa­la­ta­la­rın­da mü­za­ki­rə­yə çı­xar­maq müm­kün ola­caq. Biz bu is­ti­qa­mət­də nə qə­dər cid­di uğur əl­də edə bil­sək, bir o qə­dər dün­ya ic­ti­ma­iy­yə­ti­nə Er­mə­nis­ta­nın bir­ba­şa tə­ca­vü­zü­nə mə­ruz qal­dı­ğı­mı­zı sü­but edə bi­lə­rik. Bəl­kə o za­man tor­paq­la­rın iş­ğal­dan azad edil­mə­si ilə bağ­lı Er­mə­nis­ta­na re­al təz­yiq­lər artsın. Ona gö­rə də he­sab edi­rəm ki, bu yön­də da­ha çox səy gös­tər­mə­li­yik. İs­tər dip­lo­ma­tik, is­tər­sə də di­gər sa­hə­lər­də bü­tün im­kan­la­rı­mı­zı işə sal­ma­lı­yıq. Xü­su­sən də di­as­por təş­ki­lat­la­rı­nın üzə­ri­nə bö­yük iş dü­şür. Fik­rim­cə, sis­tem­li şə­kil­də bu­nun­la bağ­lı fə­a­liy­yət apa­rıl­ma­lı­dır. Eti­raf et­mək la­zım­dır ki, son il­lər Xo­ca­lı soy­qı­rı­mı­nın ta­nı­dıl­ma­sın­da xey­li iş­lər gö­rü­lüb. An­caq, is­tə­ni­lən hal­da, bu­nun­la ki­fa­yət­lə­nə bil­mə­rik”. (Baki-Xeber)
Vi­da­di OR­DA­HAL­LI

Həmçinin oxuyun

Vətəndaşlar “Oba Market” ilə bağlı məhkəməyə müraciət etdi

Vətəndaşlar – Əzizəli Rəhimov və Məhəmməd Mirzəzadə “Oba Market” MMC ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib. …

Bir cavab yazın