Ana səhifə / Siyasət / Er­mə­ni­lər Azər­bay­can Or­du­su­nun mi­sil­siz tex­ni­ki təc­hi­za­tı ba­rə­də al­da­dı­cı mü­la­hi­zə ya­yır

Er­mə­ni­lər Azər­bay­can Or­du­su­nun mi­sil­siz tex­ni­ki təc­hi­za­tı ba­rə­də al­da­dı­cı mü­la­hi­zə ya­yır

“Azər­bay­ca­nın al­dı­ğı si­lah­lar­la ya­na­şı, hə­min tex­ni­ka­la­rı ida­rə et­mək qa­bi­liy­yə­tin­də olan çox­lu say­da pe­şə­kar hər­bi kad­rı var”

Üze­yir Cə­fə­rov: “Be­lə açıq­la­ma­lar ya­ra­nan qor­xu­dan və Azər­bay­can Or­du­su ba­rə­də mən­fi rəy ya­rat­maq is­tə­yin­dən irə­li gə­lir”

Er­mə­nis­ta­nın hər­bi eksper­ti Ar­ka­diy Qri­qor­yan öz mət­bu­at­la­rı­na ver­di­yi açıq­la­ma­da Azər­bay­ca­nın Uk­ray­na­dan al­dı­ğı ye­ni si­lah par­ti­ya­sı­na özü­nə­məx­sus mü­na­si­bət bil­di­rib.

Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, Azər­bay­can hər­bi tə­lim­lər za­ma­nı çox mo­dern si­lah­la­rı nü­ma­yiş et­di­rib: “Am­ma bu­nun­la iş bit­mir. Gə­rək hə­min si­lah­la­rı ida­rə et­mə­yi də ba­ca­ra­san. Nə qə­dər as­sor­ti­ment bö­yük­dür­sə, bir o qə­dər on­la­rı ida­rə et­mək çə­tin­dir”.

Əs­lin­də, er­mə­ni ekspert Azər­bay­ca­nın mo­dern si­lah­la­rı əl­də et­mə­si­ni şou ad­lan­dır­maq­la öl­kə­mi­zin hər­bi qüd­rə­ti­nə köl­gə sal­maq is­tə­yir. Onun məq­sə­di ay­dın­dır. An­caq ma­raq­lı­dır, doğ­ru­dan­mı Azər­bay­can üçün alı­nan si­lah­la­ra xid­mət və on­lar­dan is­ti­fa­də prob­lem ya­ra­da bi­lər?

Hər­bi ekspert Üze­yir Cə­fə­rov “Bakı-Xəbər”ə  açıq­la­ma­sın­da bil­dir­di ki, er­mə­ni po­li­to­loq­la­rı və ekspertlə­ri­nin bu cür sər­səm açıq­la­ma­la­rı­na fi­kir ver­mək la­zım de­yil:

“Mə­nə elə gə­lir ki, düş­mən­dən bun­dan ar­tıq nə­sə göz­lə­mə­yə dəy­məz. On­lar hər va­si­tə ilə ça­lı­şır ki, Azər­bay­ca­nın mü­da­fiə qüd­rə­ti­ni təh­rif edən açıq­la­ma­lar­la çı­xış et­sin. Bu cür sər­səm id­di­a­lar on­la­rın eh­ti­yat et­mə­sin­dən irə­li gə­lir. Al­dı­ğı­mız ye­ni si­lah­lar on­la­rı cid­di şə­kil­də na­ra­hat edir.  Bu yol­la öz­lə­ri­nə təs­kin­lik ver­mə­yə ça­lı­şır­lar. He­sab edi­rəm ki, Azər­bay­ca­nın al­dı­ğı si­lah­lar­la ya­na­şı, hə­min tex­ni­ka­la­rı ida­rə et­mək qa­bi­liy­yə­tin­də olan çox­lu say­da pe­şə­kar hər­bi kad­rı var. Bir da­ha xa­tır­la­dı­ram ki, be­lə açıq­la­ma­lar  ya­ra­nan qor­xu­dan və Azər­bay­can Or­du­su ba­rə­də mən­fi rəy ya­rat­maq is­tə­yin­dən irə­li gə­lir”.

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Həmçinin oxuyun

“İlham Əliyevin üçüncü gücün müdaxiləsi barədə dedikləri İrana yaxşı bir mesajdır…”

Müharibənin müəyyən mərhələsində diplomatik meydanda aktiv fəaliyyətin olacağı gözlənilən idi və istər Avropa ölkələri və …

Bir cavab yazın