Cümə axşamı , Dekabr 3 2020
Ana səhifə / Siyasət / Azər­bay­can Pre­zi­den­ti­nin Fəx­ri Da­vos Klu­bu­na üzvlük sta­tu­su nə de­mək­dir?

Azər­bay­can Pre­zi­den­ti­nin Fəx­ri Da­vos Klu­bu­na üzvlük sta­tu­su nə de­mək­dir?

“Bu­ra fo­ru­mun işin­də ən fə­al iş­ti­rak edən per­so­na­lar se­çi­lir”

Vü­qar Qə­di­rov: “Cə­nab Pre­zi­dent klu­bun üz­vü­dür­sə, de­mək, xü­su­si fə­al­lı­ğı ilə ora­da­kı­la­rın diq­qə­ti­ni cəlb edib”

Dün­ya İq­ti­sa­di Fo­ru­mu­nun ic­ra­çı səd­ri Kla­us Şva­bın adın­dan Dün­ya İq­ti­sa­di Fo­ru­mun­da on də­fə­dən ar­tıq iş­ti­rak edən rəh­bər şəxslər üçün qə­bul təş­kil olu­nub. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Pre­zi­den­ti İl­ham Əli­yev qə­bul­da iş­ti­rak edən­lər sı­ra­sın­da olub.
İl­ham Əli­yev təd­bir çər­çi­və­sin­də Dün­ya İq­ti­sa­di Fo­ru­mu­nun ic­ra­çı səd­ri Kla­us Şvab ilə gö­rü­şüb.
Xa­tır­la­daq ki, ötən il Dün­ya İq­ti­sa­di Fo­ru­mu­nun ic­ra­çı səd­ri Kla­us Şvab Dün­ya İq­ti­sa­di Fo­ru­mun­da onun­cu də­fə iş­ti­rak et­di­yi­nə gö­rə Da­vos fəx­ri üzvlər klu­bu­nun ni­şa­nı­nı Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­və təq­dim et­miş­di.
Pre­zi­den­tin üzv se­çil­di­yi Da­vos fəx­ri üzvlər klu­bu nə de­mək­dir?
Ekspert Vü­qar Qə­di­rov “Bakı-Xeber”ə açıq­la­ma­sın­da bil­dir­di ki, öl­kə baş­çı­sı Da­vos Fo­ru­mu­nun işin­də mü­tə­ma­di iş­ti­rak edir:

“Bu­nun üçün Da­vos Fo­ru­mu­nun ta­ri­xi­ni bil­mək la­zım­dır. On­da mə­lum olar ki, öl­kə baş­çı­sa­na fəx­ri üzvlük ti­tu­lu­nu təq­dim edən şəxs elə Fo­ru­mun əsas ya­ra­dı­cı­sı­dır.
Ümum­dün­ya İq­ti­sa­di Fo­ru­mu 1971-ci il­də İs­veç­rə­də biz­nes­men, pro­fes­sor Kla­us M.Şvab tə­rə­fin­dən tə­sis olu­nan, döv­lət və hö­ku­mət baş­çı­la­rı­nın, yük­sək və­zi­fə­li biz­nes­men­lə­rin, elm və din xa­dim­lə­ri­nin iş­ti­ra­kı ilə ke­çi­ri­lən ge­niş tər­kib­li il­lik ic­las­lar­dır. Fo­rum ək­sər hal­lar­da İs­veç­rə­nin Da­vos şə­hə­rin­də təş­kil olun­du­ğu üçün həm­çi­nin Da­vos Fo­ru­mu ad­lan­dı­rı­lır.
Ümum­dün­ya İq­ti­sa­di Fo­ru­mu qlo­bal və re­gi­o­nal sə­viy­yə­də dün­ya­nın baş­lı­ca si­ya­si, so­si­al və iq­ti­sa­di prob­lem­lə­ri­nin mü­za­ki­rə­si­nin apa­rıl­ma­sı üçün ide­al or­tam he­sab olu­nur. Bu­nun əsas sə­bə­bi iq­ti­sa­di və si­ya­si sa­hə­də fə­a­liy­yət gös­tə­rən nü­fuz­lu bey­nəl­xalq və re­gi­o­nal sə­viy­yə­li təş­ki­lat­la­rın rəh­bər­lə­ri, yük­sək və­zi­fə­li bü­rok­rat­lar və s. ilə in­te­rak­tiv di­a­loq­la­rın və qey­ri-rəs­mi da­nı­şıq­lar üçün əl­ve­riş­li mü­hi­tin təş­kil olun­ma­sı­dır. Fo­rum çox­say­lı möv­zu­lar üz­rə ses­si­ya­lar­dan iba­rət olur və bu ses­si­ya­la­rın ək­sə­riy­yə­ti ge­niş miq­yas­da iz­lə­nil­mə­si üçün İs­veç­rə­nin yer­li ka­nal­la­rın­da can­lı ola­raq nü­ma­yiş et­di­ri­lir. Ümum­dün­ya İq­ti­sa­di Fo­ru­mu­nun ha­zır­da Çi­nin Tay­van əya­lə­tin­də və Nyu-Yorkda nü­ma­yən­də­lik­lə­ri möv­cud­dur. Öz fə­a­liy­yə­tin­də bi­tə­rəf­lik prin­sip­lə­ri­nə da­ya­nan fo­ru­mun fə­a­liy­yə­ti gə­lir və ya mən­fə­ət qa­zan­maq məq­sə­di güd­mür. 2005-ci ilin yan­va­rın­da Ümum­dün­ya İq­ti­sa­di Fo­ru­mu çər­çi­və­sin­də Gənc Qlo­bal Rəh­bər­lər ad­lı müs­tə­qil təş­ki­lat da tə­sis olu­nub. Sö­zü­ge­dən təş­ki­la­tın üzvlə­ri ya­şı 40-dan az olan və iq­ti­sa­di, el­mi və si­ya­si aləm­də, o cüm­lə­dən kom­mu­ni­ka­si­ya sa­hə­sin­də dün­ya­nın apa­rı­cı mü­tə­xəs­sis­lə­ri­dir.
Ümum­dün­ya İq­ti­sa­di Fo­ru­mu il­lik dün­ya fo­rum­la­rı ilə ya­na­şı, La­tın Ame­ri­ka­sı, Or­ta Şərq, Af­ri­ka, Şər­qi Asi­ya, Ru­si­ya, Av­ro­pa və Mər­kə­zi Asi­ya üz­rə re­gi­o­nal iq­ti­sa­di fo­rum­lar da təş­kil edir. Hər il müx­tə­lif ad­lar al­tın­da təş­kil olu­nan dün­ya fo­rum­la­rı adə­tən hər ilin yan­var ayın­da ke­çi­ri­lir.
Be­lə­lik­lə, qeyd edək ki, 1971-ci il­dən ke­çi­ri­lən Da­vos Ümum­dün­ya İq­ti­sa­di Fo­ru­mu ey­ni za­man­da müx­tə­lif no­mi­na­si­ya­lar da təş­kil edir. On­lar­dan bi­ri də fəx­ri üz­lər klu­bu­dur. Bu­ra fo­ru­mun işin­də ən fə­al iş­ti­rak edən per­so­na­lar se­çi­lir. Cə­nab Pre­zi­dent klu­bun üz­vü­dür­sə, de­mək, xü­su­si fə­al­lı­ğı ilə ora­da­kı­la­rın diq­qə­ti­ni cəlb edib”.
Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Həmçinin oxuyun

Putin:“Qarabağla bağlı üçtərəfli bəyanat ardıcıl şəkildə icra olunur”

Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Qarabağla bağlı 9 noyabrda imzaladıqları birgə bəyanat ardıcıl şəkildə icra …

Bir cavab yazın