Bazar , Yanvar 17 2021
Ana səhifə / Müsahibə / “Ke­çi­ri­lən tə­lim­lə­rin Nax­çı­va­nın mü­da­fi­ə­si üçün müs­təs­na əhə­miy­yə­ti var” – EKSPERT

“Ke­çi­ri­lən tə­lim­lə­rin Nax­çı­va­nın mü­da­fi­ə­si üçün müs­təs­na əhə­miy­yə­ti var” – EKSPERT

Nax­çı­van­da Si­lah­lı Qüv­və­lə­rin iri­miq­yas­lı tə­lim­lə­ri da­vam edir. Azər­bay­can Si­lah­lı Qüv­və­lə­ri­nin iri­miq­yas­lı tə­lim­lə­ri çər­çi­və­sin­də “hə­yə­can” siq­na­lı ilə qal­dı­rı­lan Əla­hid­də Ümum­qo­şun Or­du­su­nun his­sə və böl­mə­lə­ri­nin şəx­si he­yət və hər­bi tex­ni­ka­sı tə­yin olun­muş dö­yüş tə­yi­na­tı ra­yon­la­rı­na çı­xa­rı­lıb və hər­tə­rəf­li tə­mi­nat­la təc­hiz edi­lib.
Mü­da­fiə Na­zir­li­yi­nin ver­di­yi mə­lu­ma­ta gö­rə, Əla­hid­də Ümum­qo­şun Or­du­su­nun ar­til­le­ri­ya böl­mə və his­sə­lə­ri­nin dö­yüş əmə­liy­ya­tı ra­yon­la­rın­da pe­şə­kar­lıq sə­viy­yə­si­nin da­ha da yük­səl­dil­mə­si məq­sə­di­lə tə­lim­lər ke­çi­ri­lir.
Dö­yüş­də tibb tə­mi­na­tı­nın yük­sək sə­viy­yə­də təş­ki­li üçün tibb böl­mə­lə­ri səh­ra şə­ra­i­tin­də açı­la­raq mü­va­fiq tap­şı­rıq­la­rı ye­ri­nə ye­tir­mə­yə ha­zır­dır.
Qeyd edək ki, bu il bir ne­çə də­fə Nax­çı­van­da hər­bi tə­lim­lər ke­çi­ri­lib. So­nun­cu də­fə Si­lah­lı Qüv­və­lə­rin Ali Baş Ko­man­da­nı İl­ham Əli­ye­vin təs­diq et­di­yi pla­na əsa­sən, oktyabr ayın­da ko­man­da-qə­rar­gah tə­lim­lə­ri ke­çi­ri­lib. Tə­lim­lə­rə Əla­hid­də Ümum­qo­şun Or­du­su­nun ta­be­li­yin­də olan hər­bi his­sə­lər, ida­rə he­yət­lə­ri və qə­rar­gah­lar cəlb olu­nub. Əl­də edil­miş təc­rü­bə­yə əsas­la­na­raq tə­lim­lər­də iş­ti­rak edən hər­bi his­sə və böl­mə­lər əmə­liy­yat­la­rın əsas növ­lə­ri­nin ke­çi­ril­mə­si ilə Nax­çı­van əra­zi­si­nin mü­da­fi­ə­si, ümu­mi­lik­də əra­zi­mi­zə qar­şı düş­mə­nin təh­did­lə­ri və tə­ca­vüz­kar fə­al­lı­ğı­nın qar­şı­sı­nın alın­ma­sı məq­sə­di­lə qa­baq­la­yı­cı təd­bir­lə­rin gö­rül­mə­si üz­rə tap­şı­rıq­la­rı ye­ri­nə ye­ti­rib.
Qeyd edək ki, no­yab­rın 12-də Si­lah­lı Qüv­və­lə­rin ge­niş­miq­yas­lı hər­bi tə­lim­lə­ri baş­la­yıb. 60 min hərbçi­nin, 60 təy­ya­rə­nin, he­li­kop­te­rin, 150 ədəd zi­reh­li tex­ni­ka­nın, 700 ra­ket və ar­til­le­ri­ya sis­te­mi­nin iş­ti­ra­kı ilə ge­niş­miq­yas­lı tə­lim­lər ayın 18-nə qə­dər da­vam edə­cək. Tə­lim­lər öl­kə­nin müx­tə­lif böl­gə­lə­rin­də ke­çi­ri­lir.
Ümu­mi­lik­də Nax­çı­van Mux­tar Res­pub­li­ka­sın­da ke­çi­ri­lən hər­bi tə­lim­lə­ri ekspertlər ne­cə şərh edir?
Sözügedən mə­sə­lə ilə bağlı “Baki-Xəbər”ə açıqlama verən hər­bi ekspert Üze­yir Cə­fə­ro­vun söz­lə­ri­nə gö­rə, ke­çi­ri­lən hər­bi tə­lim­lər Nax­çı­va­nın mü­da­fiə qa­bi­liy­yə­ti­nin güc­lən­di­ril­mə­si ba­xı­mın­dan mü­hüm əhə­miy­yət kəsb edir: “Tə­lim­lər bü­tün Si­lah­lı Qüv­və­lər­də ke­çi­ri­lir. Əla­hid­də Ümum­qo­şun Or­du­su da Azər­bay­can Si­lah­lı Qüv­və­lə­ri­nin tər­kib his­sə­si­dir. Ona gö­rə də bü­töv­lük­də həm Qu­ru Qo­şun­la­rı, həm Hər­bi Ha­va Qüv­və­lə­ri, həm də Hər­bi Də­niz Qüv­və­lə­ri bu tə­lim­lə­rə cəlb olu­nub. Tə­lim­lər uğur­la ke­çi­ri­lir. He­sab edi­rəm ki, bu­də­fə­ki tə­lim­lə­rin çox bö­yük əhə­miy­yə­ti ola­caq. Ona gö­rə ki, 60 min hər­bi he­yət, xey­li say­da hər­bi tex­ni­ka, ar­til­le­ri­ya qur­ğu­la­rı və sis­tem­lər tə­lim­lə­rə cəlb olu­nub. Ke­çi­ri­lən tə­lim­lə­rin Nax­çı­va­nın mü­da­fi­ə­si üçün müs­təs­na əhə­miy­yə­ti var. Ona gö­rə ki, Nax­çı­van blo­ka­da şə­ra­i­tin­də­dir. Si­lah­lı Qüv­və­lə­rin ən yax­şı si­lah­la­rı­nın, böl­mə­lə­ri­nin Nax­çı­van­da yer­ləş­mə­si tə­bi­i­dir. Çün­ki Nax­çı­van blo­ka­da şə­ra­i­tin­də ol­du­ğu üçün, er­mə­ni­lər is­tə­ni­lən təx­ri­ba­tı tö­rət­mə­yə cəhd edə bi­lər. Düş­mən­dən is­tə­ni­lən hə­rə­kə­ti göz­lə­mək müm­kün­dür. Ona gö­rə də he­sab edi­rəm ki, ke­çi­ri­lən tə­lim­lər Əla­hid­də Ümum­qo­şun Or­du­su üçün bö­yük bir prak­ti­ki məş­ğə­lə ola­caq. Bu­nun nə­ti­cə­sin­də gə­lə­cək­də ya­ra­na bi­lən is­tə­ni­lən çə­tin­li­yi ara­dan qal­dı­ra bi­lə­cək­lər”.

Vi­da­di OR­DA­HAL­LI

Həmçinin oxuyun

“Əməkdar artist adını 3, Xalq artisti adını 5 min manata satırdılar“ – Rasim Balayev

Xalq artisti Rasim Balayevin müsahibəsi: – Rasim müəllim, yeni mədəniyyət nazirindən hansı gözləntiləriniz var? Sizcə, …

Bir cavab yazın