Cümə axşamı , Yanvar 28 2021
Ana səhifə / Kriminal / SOCAR DESFA-dakı payını geri ala biləcəkmi?

SOCAR DESFA-dakı payını geri ala biləcəkmi?

Gə­lən həf­tə Yu­na­nıs­tan hö­ku­mə­ti SO­CAR (Azər­bay­can Döv­lət Neft Şir­kə­ti) ilə DES­FA qaz ope­ra­to­ru­nun səhm nə­za­rət pa­ke­ti­nin sa­tı­şı ilə bağ­lı da­nı­şıq­la­rı bər­pa edə­cək.

Bu ba­rə­də Yu­na­nıs­ta­nın ye­ni­dən­qur­ma, eko­lo­gi­ya və ener­ge­ti­ka na­zi­ri Pa­nos Skur­le­tis de­yib. O bil­di­rib ki, SO­CAR-a sa­tı­la­caq DES­FA-da iş­ti­rak pa­yı mü­za­ki­rə­lə­rin əsas möv­zu­su ola­caq.

Xa­tır­la­daq ki, may ayın­da “Blo­om­berg” agentli­yi­nin yay­dı­ğı xə­bə­rə gö­rə, Yu­na­nıs­tan hö­ku­mə­ti DES­FA-da sa­tı­lan pa­yın 66%-dən 49%-dək en­di­ril­mə­si niy­yə­tin­də­dir. Be­lə ki, Yu­na­nıs­ta­nın ye­ni hö­ku­mə­ti döv­lət şir­kət­lə­ri­nin nə­za­rət pa­ke­ti­nin hö­ku­mət­də qal­ma­sı­nı is­tə­yir.

Bu da­nı­şıq­la­rın han­sı­sa sə­mə­rə­si ola bi­lər­mi?

Neft mə­sə­lə­lə­ri üz­rə ekspert İl­ham Şa­ban bizimlə söhbətində bil­dir­di ki, bu mə­sə­lə­də son qə­rar Yu­na­nıs­tan ha­ki­miy­yə­tin­dən ası­lı­dır:

“Yu­na­nıs­tan­da ya­şa­nan iq­ti­sa­di böh­ran DES­FA-nın ta­le­yin­də qey­ri-mü­əy­yən­li­yə sə­bəb ol­du. No­yab­rın ayın­dan bu mə­sə­lə sən­gi­di. Son­ra or­da ha­ki­miy­yət də­yi­şik­li­yi baş ver­di. Ta­ma­mi­lə əks qüt­bün nü­ma­yən­də­lə­ri ha­ki­miy­yə­ti ələ ke­çir­di. Bun­dan son­ra bü­tün mü­qa­vi­lə­lə­rə ye­ni­dən ba­xıl­dı. Be­lə bir şərt qo­yul­du ki, öl­kə­yə ai­diy­yə­ti olan mü­qa­vi­lə­lər­də pay 51 fa­iz­dən aşa­ğı ol­ma­ma­lı­dır. Bu da SO­CAR-ın ma­lik ol­du­ğu 66 fa­iz­lik pa­yın ta­le­yi­ni şüb­hə al­tın­da qoy­du. Yu­na­nıs­ta­nın tə­lə­bi hə­min pa­yın 49 fa­i­zə en­di­ril­mə­si idi. Azər­bay­can tə­rə­fi isə Röv­nəq Ab­dul­la­ye­vin di­li ilə on­la­ra ca­vab ver­miş­di ki, biz ten­der sə­nəd­lə­rin­dən kə­na­ra çı­xa bil­mə­rik. Ye­ni­dən bu is­ti­qa­mət­də da­nı­şıq­lar bər­pa edi­lir­sə, son sö­zü Yu­na­nıs­tan ha­ki­miy­yə­ti de­mə­li­dir. Prin­sip eti­ba­rı ilə SO­CAR-ın hə­min mü­qa­vi­lə­yə heç bir eti­ra­zı yox­du”.

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Həmçinin oxuyun

“Şərurlu İsfəndiyar”la bağlı yeni xəbər

2016-cı ildən fəaliyyəti dayandırılmış “Zaminbank” ASC-nin Müşahidə Şurasının sədri vəzifəsində işləmiş, külli miqdarda mənimsəmədə təqsirləndirilən …

Bir cavab yazın