Şənbə , İyun 6 2020
Ana səhifə / Gündəm / “Rabitәbank” vә icra başçısı bağlı qapı arxasında ev yıxır – ŞİKAYƏT VAR

“Rabitәbank” vә icra başçısı bağlı qapı arxasında ev yıxır – ŞİKAYƏT VAR

Gәdәbәydә yaşanan çoxsaylı problemlәrin varlığı günü-gündәn artdıqca, o halda icra hakimiyyәti aparatının hәyata keçirdiyi yarıtmaz idarәçiliyә lazım olan qiymәti vermәk mümkün olur.

Belә ki, әslәn Gәdәbәydәn olan vә 17 aydan çox müddәt әrzindә üz¬üzә qaldığı problemlәrlә bağlı “Gündәm Xәbәr”i mәlumatlandıran Әliyev Oqtay Qara oğlu qәzetin әmәkdaşına bildirir ki, “mәn ötәn aylar әrzindә bütün dövlәt qurumlarına müraciәtlәrimi ünvanlasam da, tәәssüflәr olsun ki, bu gün dә problemim hәllini tapmır.

Buna sәbәb, Gәdәbәy rayon İcra Hakimiyyәtinә başçı tәyin olunan Ramiz Yediyarovun, hәlә 14 saylı Әrazi Vergilәr İdarәsinin rәisi vәzifәsini daşıyarkәn mәnimlә şәxsi әdavәtdә olmasıdır. Elә ki, Ramiz Yediyarov 2012¬ci ildә icra hakimiyyәtinә başçı tәyin olundu, o halda mәnim günüm¬güzaranım lap qaranlıq olur. Bunu onunla әsaslandırıram ki, mәnim rayonun M.Quliyev küşәsindә yerlәşәn 38,5kvm¬lik mağazamı, icra başçısı 12 fevral 2015¬ci il tarixdә heç bir mәhkәmә qәrarı, hәr hansı әsaslandırıcı sәnәd olmadan darmadağın etdirib. Hansı ki, hәmin mağazamı 2011¬ci “Rabitәbank”a girov qoyub 50 min manat kreditә pul götürmüşdüm.

Onu da vurğulayım ki, hәmin mağazam şәxsi mülkiyyәtimdә idi vә bununla bağlı Daşınmaz Әmlakın Dövlәt Reyestrindәn 08 iyul 2008¬ci il tarixdә 0001695 saylı çıxarış da әldә etmişdim. Amma, bütün bunlara baxmayaraq şәxsi mülkiyyәtimdә olan mağazamı qeyd olunan tarixdә tarmar etdirmәklә, mәni “Rabitәbank”la üz¬üzә qoydular. Belә bir sәbәb üzündәn dә, hәmin illәrdә kreditә götürdüyüm pulu banka ödәyә bilmәdim vә bank tәrәfi girovluğa qoyulmuş әmlakımın darmadağın edildiyini bildi vә iddia tәlәbini ikinci girovluğa qoyulmuş әmlaka, yәni Bakı şәhәri, Bilәcәri qәsәbәsi Bilәcәri Yolu ev¬1, mәn¬5 ünvanında yerlәşәn mәnziliә yönәltdi.

İkinci girovluğa qoyulmuş mәnzil yaxın qohumum 1973¬cü il tәvәllüdlü İbrahimova Esmira Rüstәm qızının adına olduğu üçün, bank tәrәfinin iddia tәlәbi әsasında mәhkәmә prosesi Bakı şәhәri Binәqәdi rayon Mәhkәmәsindә keçirildi. Onu da bildirim ki, mәnim әmlakım mәhkәmәnin müәyyәn etdiyi ekspert komissiyası tәrәfindәn 50 min manat dәyәrindә, ikinci girovluğa qoyulmuş mәnzil isә, 70 min min manat dәyәrindә qiymәtlәndirilmişdi. İkinci girovluğa qoyulmuş mәnzillә bağlı Binәqәdi rayon Mәhkәmәsindә keçirilәn mәhkәmә prosesindә, hәmin mәnzilin açıq hәrrac yolu ilә satılması vә әldә olunan pul vәsaitinin “Rabitәbank” ASC¬nә ödәnilmәsi barәdә Qәtnamә çıxarıldı. Çıxarılmış mәhkәmә qәtnamәsindәn sonra, onun icrası ilә bağlı lazımi sәnәdlәr Binәqәdi rayon İcra Şöbәsinә göndәrildi vә çox keçmәdi ki, “Әmlak İxtisaslaşdırılmış Hәrrac Mәrkәzi” MMC tәrәfindәn 12 fevral 2016¬cı il tarixdә mәnim adıma, İbrahimova Esmira Rüstәm qızına, İbrahimova Aysel Elman qızına vә Seyfarlı Aqşin Elman oğluna bildirişlәr dә çatdırıldı. Çatdırılan bildirişlәrdә hәrracın Sәbail rayonu Badamdar qәsәbәsi M.Müşfiq küçәsi¬2A ünvanında keçirildiyi vә mәnzilin ilkin qiymәt olaraq 70000 min manata qiymәtlәndirildiyi qeyd olunsa da, satışın isә 44625 manata hәyata keçirildiyi bildirildi. Hәrrac mәrkәzindә satış başa çatdıqdan sonra, hәmin mәnzilә dair sәnәdlәr 14 mart 2016¬cı il tarixdә icra şöbәsinә qaytarılır. Hal¬hazırda Bakı şәhәri Bilәcәri qәsәbәsi Bilәcәri Yolu ev¬1, mәn¬5 ünvanında yerlәşәn mәnzildә yaşayan beş nәfәrlik ailә üzvlәri, bayıra atılmaq tәhlükәsi ilә üz¬üzә qalıblar. Bu da bir ailәnin faciәs demәkdir.

Әgәr mәnә vurulmuş maddi ziyana görә Gәdәbәy RİH¬i tәrәfindәn vaxtında kompensasiya verilsәydi, o halda belә bir problem dә yaşanmazdı. Mәn bu gün dә kompensasiyamı Gәdәbәy rayon İcra Hakimiyyәtindәn tәlәb edirәm. Onu da vurğulayım ki, bir neçә gün bundan әvvәl Gәdәbәy rayon İcra Hakimiyyәtindә olarkәn, adı çәkilәn qurumun sәlahiyyәtli vәzifә sahiblәrindәn biri mәnә bildirdi ki, “üz¬üzә qaldığın problemlә bağlı, sәni vә “Rabitәbank”ın sәlahiyyәtli şәxslәrindәn birini, icra başçısı 04 oktyabrda günün ikinci hissәsindә qәbul etmәyә hazırdır”. Belә olan halda 03 oktyabrda “Rabitәbank”ın Sәbail rayonu “Axundov bağı”na yaxın әrazidә yerlәşәn “Problemlәr şöbәsi”nә getdim vә şöbәnin baş direktoru Ceyhun İbrahimovun adına rәsmi mәktub da tәqdim etdim.

Mәktubda qeyd etmişdim ki, Gәdәbәy rayon İcra Hakimiyyәtinin sәlahiyyәtli şәxslәri bildirirlәr ki, “üz¬üzә qaldığın problemlә bağlı icra başçısı sәni vә “Rabitәbank” ASC-nin sәlahiyyәtli şәxsini qeyd olunan tarixdә qәbul etmәyә hazırdır”. Düzdür, bank tәrәfi әmәli addımını atdı vә özünün әmәkdaşı Abbasov Abbas Eyyub oğlunun adına etibarnamәni tәsdiq edәrәk, ona icra başçısı ilә danışıq aparmaq sәlahiyyәti dә verdi. 04 oktyabrda mәn Abbas Abbasovla birlikdә icra hakimiyyәtindә oldum vә Ramiz Yediyarovun qәbuluna da yazıldıq. Hәr ikimiz icra hakimiyyәtinin gözlәmә zalında gözlәsәk dә, çox keçmәdi ki, icra başçısının sәlahiyyәt verdiyi şәxs Abbas Abbasovu icra başçısının qәbuluna apardı. Amma, әvvәlcәdәn mәnә mәlumat verilmişdi ki, icra başçısı hәr ikimizi birlikdә qәbul edәcәk. Çox tәәssüflәr olsun ki, bu belә olmadı. Hәmin gün “Rabitәbank”ın sәlahiyyәt verdiyi Abbas Abbasov icra başçısı ilә bağlı qapılar arxasında danışıqlar apardı vә içәridәn çıxdıqdan sonra, aparılan danışığın mәğzi ilә bağlı mәnә hәr hansı mәlumatı vermәdi. Hansı ki, problemlә üz¬üzә qalan tәrәf mәnәm vә aparılan danışığın mahiyyәti mәnim üçün olduqca önәm daşıyırdı.

05 oktyarbda yenidәn “Rabitәbank”ın Sәbail rayonu “Axundov bağı”na yaxın әrazidә yerlәşәn “Problemlәr şöbәsi”nә getdim vә hәmin gün şöbә direktorunun müavini mәni qәbul etdi. Müavinlә söhbәt әsnasında onun diqqәtinә çatdırdım ki, hәlә 2014¬cü ilin sentyabr ayında mağazamın sökülmәsi haqda mәlumat әldә edәrkәn, “Rabitәbank” ASC¬nin baş direktoru Ceyhun İbrahimovu, baş verә bilәcәk olay haqda mәlumatlandırmışdım. Hәmin vaxt o, Gәdәbәy RİH¬nin başçısı ilә danışıq aparmaq üçün, Osman Mansurov adlı әmәkdaşlarını nümayәndә tәyin etdi. Osman Mansurov da icra başçısı ilә tәkbәtәk görüşdü vә keçirilәn görüşün mahiyyәti haqda mәn heç bir mәlumat vermәdi. “Rabitәbank” ASC әmәkdaşlarının bu cür addımları da, artıq mәndә böyük şübhәlәrә yol açır. Yәni, belә bir qәnaәtә gәlirәm ki, görәsәn bank әmәkdaşları hansı maraqlar çәrçivәsindә icra başçısı ilә bağlı qapılar arxasında görüşlәr keçirir vә mәnә bu haqda heç bir mәlumat vermirlәr.

Onu da vurğulayım ki, 05 oktyabr günü “Rabitәbank” ASC “Problemlәr şöbәsi”ndә müavinlә görüşüb, onun iş otağından çıxarkәn baş direktor Ceyhun İbrahimovla üz¬üzә gәldim. Dәrhal ona bildirdim ki, artıq mәn mәcbur olub sizin әmәllәrinizdәn “Rabitәbank” ASC¬nin sәdri cәnab Zakir Nuriyevә yazılı şikayәtimi ünvanlayacağam. 06 oktyabr günü isә, şәxsәn Zakir Nuriyevә üz¬üzә qaldığım problemlәrlә bağlı, mәni qәbul etmәsini ona ünvanladığım teleqramda bildirdim. Düzdür, qarşı tәrәfdәn bu günә qәdәr cavab әldә edә bilmәdiyim üçün, son anda mәcbur olub adı çәkilәn qurumun Qaynar xәttinә (133¬ә) zәng etdim. Qaynar xәttә ümumi mәqsәdimi bildirәrkәn qarşı tәrәf vurğuladı ki, “ünvanladığınız teleqram çatıb, amma әlaqә nömrәniz olmadığı üçün teleqramla bağlı sizә mәlumat verә bilmәmişik”. Çox keçmәdi ki, baş idarәdәn İbrahim adlı şәxs mәnimlә әlaqә saxlayıb bildirdi ki, “sizi Ceyhun müәllim gözlәyir. Xahiş edirәm ki, onun qәbuluna gedәsiniz”. Elә ki, onun yanında oldum, o halda müavinlәrinin iştirakı ilә mәni qәbul etdi vә bir qәdәr yaşanan problemlә bağlı müzakirәlәr dә apardıq. Son anda o, vurğuladı ki, “sәnә mәxsus mağazanın alt hissәsindә yerlәşәn 60 kvmlik torpaq sahәsi, heç vaxt bankın girovluğunda olmayıb. Yәni, hәmin torpaq sahәsi bu gün dә sәnin şәxsi mülkiyyәtindәdir. Torpaq sahәsinin üst hissәsindә yerlәşәn, hansı ki, 12 fevral 2015¬ci il tarixdә darmadağın edilmiş 38,5kvm¬lik mağaza bizim girovluğumuzda idi. Belә bir sәbәb üzündәn dә, sәnin haqqın çatır ki, qeyd olunan torpaq sahәsi ilә bağlı bu gün dә әsaslı tәlәbini irәli sürәsәn”.

Ümumi müzakirәlәrin sonunda onu da vurğuladım ki, mәn artıq mәcburam ki, “Rabitәbank” ASC “Problemlәr şöbәsi”nin sәlahiyyәt verdiyi şәxslәrin vә Gәdәbәy rayon İH¬i başçısının әmәllәri barәdә ölkә rәhbәrinә müraciәtimi dә ünvanlayım. Mәn icra hakimiyyәti rәsmlәrinә, o cümlәdәn icra aparatında hüquq şöbәsinә rәhbәrlik edәn Zülfüqar İsgәndәrova onu da tövsiyyә edirәm ki, hәmin torpaq sahәsinә aid çıxarışı hәm hәrfhәrf, hәm dә diqqәtlә oxusunlar. O halda yәqin ki, hәr şey açıq¬aydın bәlli olacaq ki, 60 kvm-lik torpaq sahәsi bankın girovluğunda deyil, mәhz mәnә, Oqtay Qaraoğluna mәxsusdur. Onu da vurğulayaq ki, Gәdәbәy rayon mәrkәzindә yerlәşәn qeyri yaşayş sahәlәrinә aid torpaq sahәsinin hәr kvm¬nin hansı qiymәtә olduğu, yәqin ki, rayon rәhbәrliyinә dәqiq mәlumdur”.

P.S. Hörmәtli oxucular! Növbәti sayımızda Oqtay Qaraoğlu “Rabitәbank”dan kreditә pul götürәrkәn hansı olaylarla üz¬üzә qalmasından, icra hakimiyyәti aparatı әmәkdaşlarının ona qarşı etdiklәri haqsızlıqlardan bәhs edәcәyik. Bizi izlәyin.

Həmçinin oxuyun

“Ziyəddinoğlu” MMC də belə narazılıq yaradır… – GİLEY

Bir cavab yazın