Cümə axşamı , Noyabr 26 2020
Ana səhifə / Cəmiyyət / Rusiya mətbuatı azərbaycanlı kriminal avtoritetlərin birləşməsindən niyə narahatdır?

Rusiya mətbuatı azərbaycanlı kriminal avtoritetlərin birləşməsindən niyə narahatdır?

Moskva­da azər­bay­can­lı kri­mi­nal qrup­laş­ma­nın va­hid və mü­tə­şək­kil kla­nı əmə­lə gə­lib. Bu ba­rə­də “Pres­tup­na­ya Ros­si­ya”nın ha­zır­la­dı­ğı mə­qa­lə­də de­yi­lir.
Sö­zü­ge­dən klan­da azər­bay­can­lı ta­nın­mış “qa­nu­ni oğ­ru­lar” – Na­dir Sə­li­fov (Lo­tu Qu­li), Va­qif Sü­ley­ma­nov (Va­qif Ba­kinski) və Rə­şad İs­ma­yı­lov (Rə­şad Gən­cinski) bir­lə­şib­lər.
Mə­qa­lə­də ya­zı­lır ki, bu klan hə­lə sağ­lı­ğın­da Röv­şən Lən­kə­ranski­lə mü­ba­ri­zə apa­rır­dı. Röv­şə­nin ölü­mün­dən son­ra isə on­lar Moskva­da vax­ti­lə onun tə­sir da­i­rə­sin­də olan ob­yektlə­ri öz əli­nə ke­çi­rib.
Mə­qa­lə­də de­yi­lir: “Bu tri­um­vi­rat hə­lə uzun müd­dət möv­cud ola­caq. Am­ma söh­bət on­dan ge­dir ki, “Lo­tu Qu­li” azad­lı­ğa çı­xan­dan son­ra bir­li­yin da­ğıl­ma eh­ti­ma­lı bö­yük­dür. Bu­nu Va­qif və Rə­şad da gö­zəl ba­şa dü­şür. Ona gö­rə də azər­bay­can­lı kri­mi­nal qrup­laş­ma­lar ara­sın­da ye­ni mü­ha­ri­bə­nin baş­la­ya­ca­ğı da is­tis­na de­yil”.
Ya­zı­da bil­di­ri­lir ki, bu klan­dan baş­qa, “Zay­ka” lə­qəb­li Za­ur Əli­ye­vin qar­da­şı Əli Əli­ye­vin da­xil ol­du­ğu di­gər qrup­laş­ma da son vaxtlar ak­tiv­ləş­mə­yə baş­la­yıb.
“Bun­dan baş­qa, “Lo­tu Qu­li”nin qəd­dar düş­mə­ni Əli Hey­də­ro­vu (Al­bert Rı­jiy) da unut­maq la­zım de­yil”- de­yə sayt ya­zır.
Ru­si­ya mət­bu­a­tın­da be­lə mə­lu­mat­la­rın ya­yıl­ma­sı han­sı məq­səd­lə­rə xid­mət edir?
Adı­nın çə­kil­mə­si­ni is­tə­mə­yən, kri­mi­nal alə­mə çox ya­xın olan bir “av­to­ri­tet” əmək­da­şı­mız­la söh­bə­tin­də bu möv­zu­ya tam ay­dın­lıq gə­ti­rib. Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, Ru­si­ya­da bö­yük oxu­cu küt­lə­si qa­za­nan, kri­mi­nal möv­zu­da ya­zan saytla­rın bö­yük ək­sə­riy­yə­ti hə­min öl­kə­nin hü­quq-mü­ha­fi­zə or­qan­la­rı­nın nə­za­rə­tin­də­dir:

“Çox vaxt on­la­rın va­si­tə­si­lə kri­mi­nal alə­mə do­la­yı­sı ilə nə­za­rət olu­nur, bə­zən isə ora­da­kı pro­ses­lə­rə yön ve­ri­lir. Qaf­qaz­dan olan kri­mi­nal qrup­laş­ma­la­rın Ru­si­ya­da he­ge­mon­luq et­mə­si həm Ru­si­ya ha­ki­miy­yə­ti, həm də slav­yan mən­şə­li kri­mi­nal av­to­ri­tet­lə­rə sərf et­mir. Çün­ki Ru­si­ya mü­hi­tin­də kri­mi­nal aləm­də mil­yardlar­la pul dövr edir. Ki­min he­ge­mon möv­qe­də ol­ma­sı hə­min pu­la nə­za­rət an­la­mı­na gə­lir. 2005-ci il­dən baş­la­ya­raq Azər­bay­can əsil­li “oğ­ru­lar” ara­sın­da par­ça­lan­ma ol­du. Bu­nun da kö­kü rəh­mə­tə ge­dən “Sa­bi­ra­bad­lı Hik­mət”lə “Lo­tu Qu­li” lə­qəb­li Na­dir Sə­li­fov ara­sın­da ya­ra­nan konflikt ol­du. Bun­dan son­ra bir ne­çə “oğ­ru” Hik­mə­tin ət­ra­fı­na yı­ğı­şa­raq, “Qu­li” ba­rə­sin­də onun ti­tu­lu­nun əlin­dən alın­ma­sı haq­da qə­rar çı­xar­dı. Düş­mən­çi­li­yin kö­kü məhz bur­dan baş­la­dı. Bə­zi klas­sik azər­bay­can­lı “oğ­ru­lar” öl­dü­rü­lən­dən son­ra an­ti-Qu­li kla­nı­nın ba­şı­na “Röv­şən Lən­kə­ranski” keç­di. Bu da o an­la­ma gəl­di ki, Ru­si­ya­da­kı ən bö­yük kri­mi­nal “ob­şaq” azər­bay­can­lı­la­rın əlin­də cəm­ləş­di. An­caq bu­nun fo­nun­da, azər­bay­can­lı av­to­ri­tet­lər ara­sın­da­kı zid­diy­yət da­vam edir­di və be­lə hal Ru­si­ya hü­quq-mü­ha­fi­zə or­qan­la­rı­na tam sərf edir­di. “Röv­şən Lən­kə­ranski”nin ötən il İs­tan­bul­da öl­dü­rül­mə­si kri­mi­nal aləm­də­ki bə­zi dən­gə­lə­ri də­yiş­di. Nə­ti­cə­də ən bö­yük azər­bay­can­lı qrup­laş­ma­la­rı bir­ləş­mək qə­ra­rı­nı ver­di. Tə­bi­i­dir ki, be­lə it­ti­fa­qın ol­ma­sı ye­ni­dən Ru­si­ya­da­kı bə­zi da­i­rə­lə­ri na­ra­hat edir və bu məq­səd­lə də ya­ra­dı­lan bir­lik­lə bağ­lı in­di­dən şüb­hə to­xu­mu sə­pir­lər. Bu­nu da in­for­ma­si­ya­nı döv­riy­yə­yə bu­rax­maq­la edir­lər. Baş­lı­ca məq­səd azər­bay­can­lı­la­rın təm­sil olun­du­ğu kri­mi­nal qrup­la­rı pə­ra­kən­də sal­maq­dır”.
Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Həmçinin oxuyun

Ömrünün 8 ili məhbəsdə, qalanı Kəlbəcərsiz keçən adsız xalq şairi…

Kəlbəcər deyəndə gözümün qarşısına şəkillərdə gördüyüm füsunkar mənzərəsindən də əvvəl əsrarəngiz bir adam gəlir. Şair …

Bir cavab yazın