Cümə , Yanvar 22 2021
Ana səhifə / Cəmiyyət / Naxçıvanı blokadadan çıxarmaq bəyanatı erməniləri hərəkətə keçirib

Naxçıvanı blokadadan çıxarmaq bəyanatı erməniləri hərəkətə keçirib

Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin Nax­çı­va­na et­di­yi sə­fər və hə­min sə­fər za­ma­nı ver­di­yi bə­zi mü­hüm bə­ya­nat­lar Er­mə­nis­tan tə­rə­fi­ni cid­di na­ra­hat et­mə­yə baş­la­yıb. İl­ham Əli­ye­vin Nax­çı­va­nın də­mir yo­lu va­si­tə­si­lə blo­ka­da­dan çı­xa­rı­la­ca­ğı­na da­ir ver­di­yi bə­ya­na­tı er­mə­ni KİV-lə­ri öz is­tək­lə­ri­nə uy­ğun şə­kil­də yoz­ma­ğa baş­la­yıb.
On­lar bil­di­rir ki, İran heç də İl­ham Əli­ye­vin bə­yan et­di­yi və nə­ti­cə eti­ba­ri­lə Nax­çı­va­nın blo­ka­da­dan çı­xa­rıl­ma­sı­na he­sab­la­nan As­ta­ra-Rəşt də­mir yo­lu­nun ta­mam­lan­ma­sın­da ma­raq­lı de­yil. Er­mə­ni KİV-lə­ri id­dia edir ki, bu sə­bəb­dən də İran la­yi­hə­ni yu­ba­dır. Hə­min mə­lu­mat­da bil­di­ri­lir ki, İran klas­sik də­mir yo­lu xət­ti­nin bər­pa­sın­da ma­raq­lı­dır. Yə­ni Meh­ri­dən ke­çən də­mir yo­lu va­si­tə­si­lə İran Nax­çı­va­nı öt­mək­lə Er­mə­nis­ta­nın di­gər əra­zi­lə­ri­lə dün­ya­ya çı­xı­şı­nı tə­min et­mək is­tə­yir. Təx­ri­bat xa­rak­ter­li mə­qa­lə­də bil­di­ri­lir ki, ha­zır­da Azər­bay­can sö­zü­ge­dən klas­sik də­mir yo­lu xət­ti­nin açıl­ma­sı­na ma­ne­çi­lik tö­rət­mək­lə, Er­mə­nis­tan­la ya­na­şı, həm də İra­nı blo­ka­da­da sax­la­yır.
Bu cür ma­te­ri­al­la­rın er­mə­ni me­di­a­sın­da dər­ci nə­yə he­sab­la­na bi­lər?
Ekspert Aq­şin Əli­yev bil­dir­di ki, be­lə ma­te­ri­al­la­rın dər­ci Er­mə­nis­ta­nın Pre­zi­den­tin Nax­çı­va­na et­di­yi sə­fər­dən nə də­rə­cə­də eh­ti­yat­lan­dı­ğı­nın sü­bu­tu sa­yı­la bi­lər:

“Nax­çı­va­nın blo­ka­da­dan çı­xa­rıl­ma­sı re­al­laş­maq üz­rə­dir. Özü də Er­mə­nis­ta­na eh­ti­yac ol­ma­dan. Bu, Er­mə­nis­ta­nı cid­di na­ra­hat edir. On­lar ümid edir­di­lər ki, Nax­çı­va­nı blo­ka­da­da saxlmaq­la öz prob­lem­lə­ri­ni də həll edə­cək­lər. Yə­ni Azər­bay­can məc­bur qa­lıb ənə­nə­vi də­mir yo­lu­nun bər­pa­sı­nı is­tə­yə­cək. Bu ol­ma­dı və fak­ti­ki ola­raq As­ta­ra-Rəşt də­mir yo­lu va­si­tə­si­lə Nax­çı­va­nın blo­ka­da­dan çı­xa­rıl­ma­sı Er­mə­nis­ta­nı ye­nə dün­ya­dan təc­rid və­ziy­yə­tin­də sax­la­ya­caq. Məq­səd­lə­ri bəl­li­dir, is­tə­yir­lər ki, be­lə şan­taj­lar va­si­tə­si­lə İra­nı la­yi­hə­dən çə­kin­dir­sin­lər. As­ta­ra-Rəşt də­mir yo­lu­nun ti­kin­ti­si­lə bağ­lı İran üzə­ri­nə dü­şən bü­tün öh­də­lik­lə­ri ye­ri­nə ye­ti­rir. Azər­bay­can tə­rə­fin­dən hə­min xət­tə bir­ləş­mək­lə bağ­lı ki­çik iş­lər qa­lıb. Bu la­yi­hə ya­xın za­man­lar­da işə dü­şə­cək. Azər­bay­ca­nın İra­nı blo­ka­da­da sax­la­ma­sı ilə bağ­lı səs­lən­di­ri­lən it­ti­ham­lar isə lap gül­mə­li­dir. Çün­ki İran bö­yük əra­zi­yə ma­lik öl­kə­dir. İs­tə­ni­lən yol­la dün­ya­ya çı­xı­şı var. Hət­ta bi­zim­lə hə­min öl­kə ara­sın­da bir ne­çə göm­rük mən­tə­qə­si fə­a­liy­yət gös­tə­rir. Bi­zim tə­rəf­dən İra­nın blo­ka­da­ya alın­ma­sı baş ve­rə bil­məz. Er­mə­nis­tan öz ha­lı­na acı­yır”.
Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Həmçinin oxuyun

19 hərbi prokurorluq işçisi intizam məsuliyyətinə cəlb olunub

Ötən il hərbi prokurorluq orqanlarında xidməti, icra və əmək intizamının daha da möhkəmləndirilməsi də diqqət …

Bir cavab yazın