Bazar ertəsi , Yanvar 25 2021
Ana səhifə / Cəmiyyət / İs­tan­bul və An­ka­ra­da “xeyr” ca­va­bı­nın kök­lə­ri…

İs­tan­bul və An­ka­ra­da “xeyr” ca­va­bı­nın kök­lə­ri…

“Tür­ki­yə­nin da­ha sa­vad­lı tə­bə­qə­si Ata­türk prin­sip­lə­ri­nin qo­ru­nub sax­lan­ma­sı­na tə­rəf çı­xıb”
Əli Əli­yev: “Təh­sil­dən nis­bə­tən uzaq olan, din­çi kə­sim isə “hə” de­yib”

Tür­ki­yə­də kons­ti­tu­si­ya də­yi­şik­li­yi ilə bağ­lı ke­çi­ri­lən re­fe­ren­du­mun nə­ti­cə­lə­ri açıq­la­nıb. Tür­ki­yə mət­bua­tı bil­di­rir ki, ar­tıq bül­le­ten­lə­rin 100 fai­zi açı­lıb. Nə­ti­cə­lə­rə əsa­sən, “bə­li” de­yən­lər 51,4 fa­iz təş­kil edib. Də­yi­şik­li­yə qar­şı çı­xan­lar 48,8 fa­iz­dir. İs­tan­bul və An­ka­ra­da “yox” tə­rəf­dar­la­rı da­ha çox olub. İs­tan­bul­da bu rə­qəm 51,4, An­ka­ra­da isə 51,2 fa­iz təş­kil edib.
Tür­ki­yə mət­bua­tı­nın yaz­dı­ğı­na gö­rə, “bə­li” de­yən­lə­rin fai­zi­nin az ol­ma­sı, xü­su­si­lə bö­yük şə­hər­lər­də “yox” tə­rəf­dar­la­rı­nın çox­luq təş­kil et­mə­si pre­zi­dent Rə­cəb Tay­yib Ər­do­ğa­nı na­ra­zı sa­lıb.
Tür­ki­yə­nin An­ka­ra, İs­tan­bul, An­tal­ya, İz­mir, Di­yar­bə­kir, Əs­ki­şəhr və Ər­zu­rum ki­mi bö­yük şə­hər­lə­rin­də “yox” tə­rəf­dar­la­rı­nın üs­tün­lük təş­kil et­mə­si nə ilə bağ­lı­dır?
Və­tən­daş və İn­ki­şaf Par­ti­ya­sı­nın səd­ri Əli Əli­yev “bakı-xəbər”ə  açıq­la­ma­sın­da bil­dir­di ki, in­di­ki geo­po­li­tik şərt­lər da­xi­lin­də onun özü də kons­ti­tu­si­on də­yi­şik­li­yin tə­rəf­da­rı ki­mi çı­xış edib: “An­caq or­ta­ya göz­lə­nil­məz nə­ti­cə­lə­rin çıx­ma­sı AKP üçün bir qə­dər diq­qət et­mə­li möv­zu­la­rı or­ta­ya çı­xa­rır. Bö­yük şə­hər­lər­də “yox” de­yən­lə­rin qa­lib gəl­mə­si­ni cid­di so­sio­lo­ji nə­ti­cə say­maq olar. Be­lə nə­ti­cə­nin or­ta­ya çıx­ma­sı­nı iki amil­lə izah edə bi­lə­rik. Bi­rin­ci­si, Tür­ki­yə­nin da­ha sa­vad­lı tə­bə­qə­si Ata­türk prin­sip­lə­ri­nin qo­ru­nub sax­lan­ma­sı­na tə­rəf çı­xıb. Çün­ki bu ka­te­qo­ri­ya­dan olan və­tən­daş­lar da­ha çox bö­yük şə­hər­lər­də cəm­ləş­miş olur. Təh­sil­dən nis­bə­tən uzaq olan, din­çi kə­sim isə “hə” de­yib. Baş­qa bir sə­bə­bin isə coğ­ra­fi əsas­lan­dır­ma­sı var. Mər­kəz his­sə is­la­ha­ta “hə” de­yib. An­caq də­niz­lə­rə çı­xı­şı olan, baş­qa öl­kə­lər­lə sıx əla­qə­lər qu­ran şə­hər­lər isə “yox”u dəs­tək­lə­yib. Si­zin de­di­yi­niz si­ya­hı­ya mən Ada­na­nı da əla­və edər­dim. Mə­nə elə gə­lir ki, Tür­ki­yə­də­ki səs­lə­rin ya­rı-ya­rı­ya par­ça­lan­ma­sı zid­diy­yət­lə­rə de­yil, ba­rı­şa yol aç­ma­lı­dır. Bu is­ti­qa­mət­də də ha­ki­miy­yə­tin üzə­ri­nə bö­yük iş dü­şür. Qar­daş öl­kə­nin ri­fa­hı­nı is­tə­yən­lər ki­mi biz də gə­lə­cək­də bu nə­ti­cə­nin əl­də olun­ma­sı­nı is­tər­dik”.
Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Həmçinin oxuyun

Faizlərin ümidinə qalan həkimlərin olmayan hüquqları

Ölkədə ofisiantlar və satıcılardan sonra əmək hüquqları pozulan peşə sahiblərindən biri də həkimlərdir. Bir qayda …

Bir cavab yazın