Cümə , Yanvar 15 2021
Ana səhifə / Cəmiyyət /  “Ge­cə­dən o qə­dər spirt­li iç­ki iç­miş­di ki, bü­tün təd­bir bo­yu özü­nə gə­lə bil­mə­di, yal­nız su içir­di”

 “Ge­cə­dən o qə­dər spirt­li iç­ki iç­miş­di ki, bü­tün təd­bir bo­yu özü­nə gə­lə bil­mə­di, yal­nız su içir­di”

Ba­kı­da “QHT-lə­rə da­ir Azər­bay­can qa­nun­ve­ri­ci­li­yi və prak­ti­ka­sı­nın Av­ro­pa stan­dart­la­rı­na uy­ğun­laş­dı­rıl­ma­sı” ad­lı kon­frans baş tu­tub. Kon­frans­da çı­xış edən Av­ro­pa İt­ti­fa­qı­nın Azər­bay­can Nü­ma­yən­də­li­yi­nin rəh­bə­ri Ma­le­na Mard açıq­la­ma ve­rib ki, son 10 il­də Av­ro­pa İt­ti­fa­qı Azər­bay­ca­nın 70 qey­ri-hö­ku­mət təş­ki­la­tı­na 90 mil­yon av­ro qrant ayı­rıb.
Av­ro­pa İt­ti­fa­qı­nın nü­ma­yən­də­si­nin bu açıq­la­ma­sı çox cid­di re­zo­nan­sa sə­bəb olub. Xa­nım M.Mard çı­xı­şın­da de­yib ki, 90 mil­yon av­ro, yə­ni 200 mil­yon ma­nat­dan ar­tıq bir və­sa­it Azər­bay­can­da fəa­liy­yət gös­tə­rən QHT-lə­rə qrant şək­lin­də ve­ri­lib. Hə­min məb­lə­ği ilə bö­lən­də, hər il üçün 9 mil­yon av­ro dü­şür ki, bu da ol­duq­ca cid­di rə­qəm­dir. Azər­bay­can­da rəs­mən qey­diy­yat­dan ke­çən 3000-dən ar­tıq QHT fəa­liy­yət gös­tə­rir. Be­lə olan hal­da, bu qə­dər və­sa­it ni­yə məhz yal­nız 70 QHT-yə ay­rı­lıb? Han­sı kri­te­ri­ya əsas gə­ti­ri­lə­rək bu və­sa­it yal­nız on­la­ra ve­ri­lib? Ən va­cib su­al bu­dur ki, bu 70 təş­ki­lat han­sı­lar­dır?!
Ta­nın­mış QHT rəh­bə­ri Mə­hər­rəm Zül­fü­qar­lı “Bakı-xəbər”ə bil­dir­di ki, hə­min pul­lar Azər­bay­ca­nın xey­ri üçün xərc­lən­mə­yib:

“Bu­nu tam mə­su­liy­yə­ti­lə de­yi­rəm. An­caq la­yi­hə­lə­ri­nin adı­nı be­lə qo­yur­lar ki, gu­ya Azər­bay­can­la bağ­lı iş­lər gö­rür­lər. Av­ro­pa İt­ti­fa­qı və ABŞ Sə­fir­li­yi­nin öz or­bi­tin­də olan mü­əy­yən şəxs­lər və QHT-lər var. On­lar bü­tün alış-ve­riş­lə­ri­ni məhz hə­min çev­rə ilə edir. Ya da ki, qon­dar­ma qu­rum­la­rın adı ilə pul­la­rı si­lir­lər. Bir söz­lə, hə­min la­yi­hə­lə­rin kö­kün­də Azər­bay­ca­nın xey­ri­nə ol­ma­yan fəa­liy­yət və kor­rup­si­ya amil­lə­ri du­rur. QHT rəh­bə­ri ki­mi bir ne­çə də­fə ABŞ Sə­fir­li­yi­nə mü­ra­ci­ət et­mi­şəm. Heç ya­xın da bu­rax­ma­yıb­lar. Çün­ki mə­nim ki­mi adam on­la­ra sərf et­mir. Hə­min la­yi­hə­lər­də­ki pu­lu mə­nim­sə­mək üçün əc­nə­bi qu­rum­lar Azər­bay­can­da ofis­lər açır, öz öl­kə­lə­rin­dən də­vət et­dik­lə­ri iş­çi­lə­ri­ni yük­sək əmək­haq­qı və lüks şə­ra­it­lə tə­min edir­lər. Son­ra on­la­rın ək­sə­riy­yə­ti bu­ra­da iş gör­mək əvə­zi­nə, baş­la­yır yün­gül hə­yat tər­zi ke­çir­mə­yə. Kon­kret mi­sal de­yim. Bir ne­çə il bun­dan əv­vəl Mil­li De­mok­ra­ti­ya İns­ti­tu­tu­nun Azər­bay­can ofi­si­nin rəh­bə­ri ilə bir təd­bir­də ol­duq. Ge­cə­dən o qə­dər spirt­li iç­ki iç­miş­di ki, bü­tün təd­bir bo­yu özü­nə gə­lə bil­mə­di, yal­nız su içir­di. Tə­bii ki, be­lə və­ziy­yət­də olan ada­mı mü­za­ki­rə edi­lən möv­zu­dan çox öz ca­nı ma­raq­lan­dı­rır. Bir az tən­qid eşi­dən ki­mi du­rub za­lı tərk et­di. Hə­min pul­la­rın bö­yük ək­sə­riy­yə­ti kor­rup­si­ya me­xa­niz­mi üz­rə mə­nim­sə­ni­lib. Bu­na gö­rə də haq­lı na­ra­zı­lıq do­ğu­rur”.
Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Həmçinin oxuyun

Elmir Mirzəyev “Güllələnmiş heykəllər”in Şuşaya geri qaytarılması haqda: “İnamırdıq ki, bu ola bilər… “

Xəbər verdiyimiz kimi Şuşanın işğalı zamanı zədələnmiş və Bakıya gətirilmiş 3 dahi şəxsiyyətin heykəli Şuşaya …

Bir cavab yazın