Çərşənbə , Yanvar 27 2021
Ana səhifə / Cəmiyyət / Er­mə­nis­tan dün­ya tə­ba­bət­çi­lə­ri­ni təx­ri­bat­la Qa­ra­ba­ğa top­la­ma­ğa ha­zır­la­şır…

Er­mə­nis­tan dün­ya tə­ba­bət­çi­lə­ri­ni təx­ri­bat­la Qa­ra­ba­ğa top­la­ma­ğa ha­zır­la­şır…

“Alim­lə­rin adı­nı mü­əy­yən edib on­la­rın ça­lış­dıq­la­rı öl­kə­lə­rin rəs­mi qu­rum­la­rı­na və iş­lə­dik­lə­ri ins­ti­tut­la­ra xə­bər­dar­lıq mək­tu­bu gön­də­ril­mə­li­dir”

Ta­ğı Qəm­bə­rov: “Hə­min mək­tub­da izah edil­mə­li­dir ki, bu qa­nun­suz sə­fər baş­qa öl­kə­nin sər­həd­lə­ri­ni poz­maq an­la­mı­na gə­lir”

Er­mə­nis­tan öz iy­rənc si­ya­sə­ti­ni bü­tün is­ti­qa­mət­lər üz­rə da­vam et­di­rir. Er­mə­ni KİV-inin ver­di­yi mə­lu­ma­ta gö­rə, bu ya­xın­lar­da Dağ­lıq Qa­ra­bağ­da el­mi təd­bir ke­çi­ril­mə­si plan­laş­dı­rı­lır. “Müa­sir tə­ba­bə­tin rea­bi­li­ta­si­ya prob­lem­lə­ri” adı ilə ke­çi­ri­lə­cək təd­bi­rə dün­ya­nın müx­tə­lif öl­kə­lə­rin­dən uy­ğun sa­hə­nin alim­lə­ri­nin də­vət edil­di­yi bil­di­ri­lir. Han­sı ad­dım­la­rı at­maq olar ki, hə­min alim­lər Dağ­lıq Qa­ra­ba­ğa qa­nun­suz sə­fər et­mə­sin?
Hü­quq­şü­nas Ta­ğı Qəm­bə­rov qə­ze­ti­mi­zə bil­dir­di ki, bu­nun­la bağ­lı əv­vəl­cə­dən ad­dım­lar atıl­ma­lı­dır: “Azər­bay­ca­nın bu­na tam haq­qı ça­tır. Çün­ki bey­nəl­xalq qa­nun­lar da hə­min alim­lə­rin Dağ­lıq Qa­ra­bağ əra­zi­si­nə sə­fər et­mə­si­ni qa­da­ğan edir. Or­ta­da kon­kret fakt da var. Blo­ger Lap­şin məhz bu tip sə­fər­lə­rə gö­rə ha­zır­da həbs­xa­na­da­dır. Onun həb­si bey­nəl­xalq kon­ven­si­ya­la­rın tə­ləb­lə­ri­nə əsas­la­na­raq edi­lib. Hət­ta baş­qa bir öl­kə­nin özü onu tu­tub Azər­bay­ca­na təh­vil ve­rib. Təd­bi­rə də­vət olu­nan alim­lə­rin ola bil­sin ki, ha­ra sə­fər edə­cək­lə­ri ba­rə­də sət­hi mə­lu­ma­tı var. Yə­ni on­la­rı təd­bi­rin el­mi as­pek­ti ma­raq­lan­dı­rıb. Alim­lə­rin adı­nı mü­əy­yən edib on­la­rın ça­lış­dıq­la­rı öl­kə­lə­rin rəs­mi qu­rum­la­rı­na və iş­lə­dik­lə­ri ins­ti­tut­la­ra xə­bər­dar­lıq mək­tu­bu gön­də­ril­mə­li­dir. Hə­min mək­tub­da izah edil­mə­li­dir ki, bu qa­nun­suz sə­fər baş­qa öl­kə­nin sər­həd­lə­ri­ni poz­maq an­la­mı­na gə­lir. Əmi­nəm ki, hə­min alim­lə­rin ço­xu mə­sə­lə­nin ma­hiy­yə­ti­ni an­la­yan­dan son­ra sə­fər­dən bir­də­fə­lik im­ti­na edə­cək. Çün­ki ha­zır­da Azər­bay­can bu mə­sə­lə ilə bağ­lı cid­di ic­ti­mai rəy for­ma­laş­dır­ma­ğı ba­ca­rıb. Lap­şi­nin həb­sin­dən son­ra Dağ­lıq Qa­ra­ba­ğa qa­nun­suz sə­fər edən bir çox ta­nın­mış şəxs Azər­bay­can­dan ba­ğış­lan­ma­ğı­nı di­lə­yib­sə, alim­lər öz­lə­ri­nə əla­və prob­lem ya­rat­maq is­tə­məz”.

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Həmçinin oxuyun

AMEA-da struktur dəyişiklikləri olub

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Fizika İnstitutunda Elmi Şuranın iclası keçirilib. Akademiyadan “Report”a verilən məlumata görə, …

Bir cavab yazın