Çərşənbə axşamı , İyul 23 2019
Ana səhifə / Cəmiyyət / Azər­bay­can Pre­zi­den­ti ilə şəx­si ya­xın­lı­ğı ci­na­yət ki­mi an­la­yan bey­nəl­xalq da­i­rə­lər…

Azər­bay­can Pre­zi­den­ti ilə şəx­si ya­xın­lı­ğı ci­na­yət ki­mi an­la­yan bey­nəl­xalq da­i­rə­lər…

“Hə­min şə­kil sə­fir sta­tu­sun­da olan Şah­tax­tinski­nin İl­ham Əli­ye­və eti­mad­na­mə­si­ni təq­dim edən za­man çə­ki­lib­miş”

Mü­ba­riz Əh­mə­doğ­lu: “Bu ha­lın ya­şan­ma­sı bey­nəl­xalq qu­rum­la­rın adı­na bir lə­kə­dir”

Azər­bay­can Pre­zi­den­ti İl­ham Əli­yev Aİ-Azər­bay­can Par­la­mentlə­ra­ra­sı Əmək­daş­lıq Ko­mi­tə­si­nin üzvlə­ri­lə gö­rü­şü za­ma­nı Av­ro­pa Par­la­men­ti­ni Azər­bay­ca­na mü­na­si­bət­də qə­rəz­li ol­maq­da it­ti­ham edib və öl­kə­də in­san hü­quq­la­rı­nın po­zul­du­ğu­nu bə­yan edən di­gər Qərb qu­rum­la­rı­nı da tən­qid edib. Azər­bay­can Pre­zi­den­ti­nin Av­ro­pa Par­la­men­ti nü­ma­yən­də­lə­ri ilə gö­rü­şü haq­qın­da rəs­mi mə­lu­ma­ta əsa­sən, İl­ham Əli­yev bir il əv­vəl­ki ha­di­sə­lə­ri – Av­ro­pa Par­la­men­ti­nin Azər­bay­ca­nın ün­va­nı­na tən­qi­di qət­na­mə qə­bul et­mə­sin­dən son­ra tə­rəf­lər ara­sın­da par­la­ment əla­qə­lə­ri­nin fak­ti­ki ola­raq da­yan­dı­rıl­dı­ğı­nı ya­da sa­lıb.
Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, ha­zır­kı gö­rüş “bir çox mə­sə­lə­lə­rə ay­dın­lıq gə­tir­mək və gə­lə­cək iş­lə­ri­mi­zi plan­laş­dır­maq üçün çox açıq mü­za­ki­rə­lə­rin apa­rıl­ma­sı ba­xı­mın­dan yax­şı im­kan ola­caq”.
İl­ham Əli­yev 2015-ci il­də Ba­kı­da ATƏT ofi­si­nin bağ­lan­ma­sı mə­sə­lə­si­nə də to­xu­nub. Döv­lət baş­çı­sı­nın söz­lə­ri­nə gö­rə, bu­nun sə­bə­bi ABŞ-ın ATƏT-də­ki da­i­mi nü­ma­yən­də­si Ba­ye­rin mü­da­xi­lə­sin­dən son­ra ATƏT-in Ba­kı ofi­si­nin rəh­bə­ri Aleks Şah­tax­tinski­nin və­zi­fə­dən azad edil­mə­si olub. Əs­lən azər­bay­can­lı olan Fran­sa və­tən­da­şı Şah­tax­tinski bu və­zi­fə­də cə­mi bir il iş­lə­yib. İl­ham Əli­ye­vin fik­rin­cə, ŞaH­tax­tinski­nin və­zi­fə­sin­dən kə­nar­laş­dı­rıl­ma­sı­nın sə­bə­bi onun ka­bi­ne­tin­də Azər­bay­can Pre­zi­den­ti ilə fo­to­şək­li­nin ol­ma­sı olub.
Pre­zi­dent qeyd edib ki, ABŞ-ın Fran­sa hö­ku­mə­ti­nə təz­yi­qi ilə Şah­tax­tinski ATƏT-in Ba­kı ofi­si­nin rəh­bə­ri və­zi­fə­sin­dən azad edi­lib, onun kar­ye­ra­sı­na son qo­yu­lub, o, Fran­sa XİN-dən qo­vu­lub: “Əgər ABŞ-ın ATƏT-də­ki nü­ma­yən­də­si­nin fik­rin­cə mə­nim­lə şə­kil çək­dir­mək ci­na­yət­dir­sə, biz nə­dən da­nı­şa bi­lə­rik?! Mən nə de­dim? Mən de­dim ki, əgər Şah­tax­tinski iş­dən azad olun­sa, ofis bağ­la­na­caq. Mən on­la­ra xə­bər­dar­lıq et­dim, on­lar qu­laq as­ma­dı­lar və biz bu­nu et­dik. İn­di on­lar ofi­sin fə­a­liy­yə­ti­ni bər­pa et­mək is­tə­yir­lər. Mən şərt qoy­dum. Şah­tax­tinski­ni ge­ri qay­ta­rın, əda­lə­ti, onun kar­ye­ra­sı­nı bər­pa edin və o za­man biz ofi­si ye­ni­dən aça­rıq”.
Pre­zi­den­tin çı­xı­şın­dan ay­dın olur ki, özü­nü de­mok­ra­ti­ya­nın car­çı­sı he­sab edən qu­rum və öl­kə­lər İl­ham Əli­yev­lə dip­lo­ma­tın şə­kil çək­dir­mə­si­nə tə­səv­vür edil­mə­yə­cək re­ak­si­ya ve­rib­lər. Öl­kə baş­çı­sı ilə çək­di­ri­lən şək­lə gö­rə ve­ri­lən bu re­ak­si­ya­nı ne­cə qiy­mət­lən­dir­mək olar?
Si­ya­si İn­no­va­si­ya və Tex­no­lo­gi­ya­lar Mər­kə­zi­nin rəh­bə­ri Mü­ba­riz Əh­mə­doğ­lu qə­ze­ti­mi­zə açıq­la­ma­sın­da bil­dir­di ki, bu fakt baş ve­rən­dən son­ra on­lar ay­lıq he­sa­bat­la­rın­da be­lə bir mə­qa­mın ol­du­ğu­na to­xu­nub: “ATƏT-in be­lə bir ad­dım at­ma­sı çox gü­lünc gö­rü­nür. Çün­ki bu, de­mok­ra­ti­ya­dan dərs ke­çən bir tə­si­sa­tın at­dı­ğı qa­nun­suz bir ad­dım­dır. Şah­tax­tinski doğ­ru­dan da çox lə­ya­qət­li bir nəs­lin təm­sil­çi­si­dir. Əs­lən azər­bay­can­lı­dır. Yə­qin ki, bey­nəl­xalq qu­rum­lar­da kök sa­lan er­mə­ni­lə­ri bu cid­di na­ra­hat edib. Bu skan­da­lın qal­dı­rıl­ma­sın­da on­la­rın da ro­lu az ol­ma­yıb. Hə­min şə­kil sə­fir sta­tu­sun­da olan Şah­tax­tinski­nin İl­ham Əli­ye­və eti­mad­na­mə­si­ni təq­dim edən za­man çə­ki­lib­miş. Bu­ra­da qey­ri-adi nə var ki? Şək­li gö­rən bə­zi ABŞ-lı dip­lo­mat­lar bu­nu bə­zi ün­van­la­ra təh­rif olun­muş hal­da çat­dır­dı­lar. Nə­ti­cə də be­lə ol­du. Öl­kə baş­çı­sı­nın mə­sə­lə­yə qə­tiy­yət­li mü­na­si­bə­tin­dən biz də ör­nək gö­tür­mə­li­yik. Pre­zi­dent bu ad­dı­mı ilə bir da­ha sü­but edir ki, onun üçün hər bir azər­bay­can­lı­nın ta­le­yi əziz­dir. Ye­tər ki, o lə­ya­qət­li adam ol­sun. Bu ha­lın ya­şan­ma­sı isə bey­nəl­xalq qu­rum­la­rın adı­na bir lə­kə­dir”.
Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Həmçinin oxuyun

Elzadan daha bir rüsvayçı şeir: “Sən məni aldın, mən sənə verdim”

Əməkdar artist Elza Seyidcahan növbəti şeirini təqdim edib.  Şəxsi instagram hesabında izləyiciləri ilə paylaşdığı “Metamarfozlar” …

Bir cavab yazın