Çərşənbə , Noyabr 25 2020
Ana səhifə / Aktual / Lap­şin kə­sil­di, onun “Dərs”in­dən “5” alan­lar isə çox ola­caq…

Lap­şin kə­sil­di, onun “Dərs”in­dən “5” alan­lar isə çox ola­caq…

2011-ci il­dən baş­la­ya­raq ci­bin­də da­şı­dı­ğı üç öl­kə­nin və­tən­daş­lıq pas­por­tu ilə Azər­bay­ca­nın iş­ğal olun­muş tor­paq­la­rı­na də­fə­lər­lə say­maz­ya­na gə­lib-ge­də­rək, bir gün bu­nun hü­qu­qi he­sa­ba­tı­nı müt­ləq ve­rə­cə­yi­ni ağ­lı­na gə­tir­mə­yən Lap­şin nə­ha­yət 6 il­dən son­ra ar­tıq 1 say­lı Ba­kı İs­tin­taq təc­rid­xa­na­sın­da­dır.
Ta­rix­də hə­lə uzun il­lər dar­tı­şı­la­caq və bir çox­la­rı üçün dərs və­sa­i­ti ola­caq “Lap­şin işi” ad­lı rəm­zi “ki­tab ya­zır”! 1 say­lı Ba­kı İs­tin­taq Təc­rid­xa­na­sı­nın elə 1 say­lı ci­na­yət­kar “sa­ki­ni” ki­mi ta­rix­də xa­tır­la­na­caq, doğ­ru­dan da xa­tır­la­na­caq­sa… Ba­kı­dan cə­mi bir ne­çə ki­lo­metr ara­lı­da yer­lə­şən təc­rid­xa­na ye­ni ol­sa da, çox po­zu­çu­lar, şüb­hə­li­lər, ca­ni­lər gö­rüb. Be­lə­si – Lap­şin ki­mi­si isə ora­da ilkdir. Lap­şin Azər­bay­ca­nın qa­nun­la­rı­na və tor­paq üçün ca­nın­dan keç­miş min­lər­lə şə­hi­di­mi­zin ru­hu­na say­maz­lıq edə­rək, qon­dar­ma “DQR-i dün­ya­ya sı­rı­maq is­tə­yən Er­mə­nis­ta­nın çir­kin oyun­la­rı­na beş-üç qə­pi­yə gö­rə uy­muş ne­çə-ne­çə ci­na­yət­ka­rın hə­lə­lik il­ki­dir. Ar­dı da gə­lə­cək… Axı 90-cı il­lə­rin əv­vəl­lə­rin­dən baş­la­ya­raq üzü­bə­ri bey­nəl­xalq er­mə­ni oyun­la­rı­na gi­rov düş­müş Lap­şin ki­mi­lə­ri çox­du… Lap­şin də 2011-ci il­də Qa­ra­bağ­da­kı “bic döv­lət”in süf­rə­si­nə öz lə­kə­li əl­lə­ri­ni uza­dan­da cə­mi 6 il son­ra bu­nun cə­za­sı­nı çə­kə­cə­yi­ni dü­şün­mür­dü. Bu­na gö­rə də 2012-ci il­də və 2016-cı il­lər­də ikin­ci-üçün­cü ci­na­yət­lə­ri də tö­rət­di… Lap­şin və Lap­şin ki­mi­lər dü­şün­mə­miş­di­lər ki, ne­çə il­lər öt­sə də, Azər­bay­can xal­qı on­la­rın nə sa­yaq ci­na­yə­tə doğ­ru ad­dım at­dıq­la­rı­nı unut­ma­ya­caq. “Əra­zi­lə­ri­miz­də ikin­ci er­mə­ni döv­lə­ti­nin ya­ran­ma­sı­na qə­tiy­yən im­kan ver­mə­yə­cə­yəm”- de­yən Azər­bay­can Pre­zi­den­ti­nin mil­li ma­raq­lar na­mi­nə fə­da­kar və­tən­pər­vər­li­yi və tü­kən­məz ar­dı­cıl­lı­ğı da Lap­şin ki­mi­lə­rin ön­cə­dən nə­zə­rə al­ma­dıq­la­rı mə­qam­lar­dı. De­mək, 1992-94-cü il­lər­də Ba­kı­nı də­fə­lər­lə ter­ror “qa­nı­na bo­ya­mış” “…yan”la­rın, er­mə­ni vəh­şi­li­yi ilə Sum­qa­yı­tın mə­sum­lu­ğu­na lə­kə sal­mış “ter…”lə­rin, Xo­ca­lı­lı ana­nın bət­nin­də­ki kör­pə­nin bi­çaq­dan da­man qa­nı­na su­sa­mış Ba­la­yan və Zar­vi­qo­rov­la­rın – ha­mı­sı­nın yo­lu gec ya tez Ba­kı İs­tin­taq Təc­rid­xa­na­sın­dan ke­çə­cək…
Lap­şi­nin sax­lan­ma­sı və Ba­kı­ya gə­ti­ril­mə­si pro­ses­lə­ri tə­zə-tə­zə baş­la­yan­da bəl­kə də bir çox­la­rı Azər­bay­ca­nın nə qə­dər prin­si­pi­al və bey­nəl­xalq əhə­miy­yət­li bir işə gi­riş­di­yi­nin fər­qin­də de­yil­di. Ru­si­ya ki­mi bir öl­kə Lap­şin hə­lə Minskdə olar­kən onun ekstra­di­si­ya­sı­na qar­şı ol­du­ğu­nu açıq ifa­də edən­də də bir çox­la­rı­na işin əsl ma­hiy­yə­ti çat­ma­mış­dı. Qo­lu qan­dal­lı Lap­şin Ba­kı ae­ro­por­tu­na dü­şən­də nə qə­dər ağır ci­na­yət tö­rət­di­yi­ni an­la­dı­ğı ki­mi, bu ekstra­di­si­ya­ya əv­vəl­cə ye­tə­rin­cə cid­di ya­naş­ma­yan­lar da hər şe­yi an­la­dı­lar. Lap­şi­nin ekstra­di­si­ya­sın­dan son­ra Ru­si­ya­nın və Er­mə­nis­ta­nın Be­la­ru­sa və şəx­sən Lu­ka­şen­ko­ya qar­şı jestlə­ri və bə­ya­nat­la­rı hər şe­yi or­ta­ya qoy­du.

 

lapşin
Ru­si­ya özü­nün rəs­mi kon­fe­de­ra­si­ya or­ta­ğı olan Be­la­rus pre­zi­den­ti­ni müt­tə­fiq­lik bor­cu­na gu­ya xə­ya­nət­də it­ti­ham et­di­sə, bu za­man Be­la­ru­sun Av­ra­si­ya İq­ti­sa­di Bir­li­yin­dən, KTMT-dən, MDB-dən üz dön­də­rib ge­də bi­lə­cə­yi­ni be­lə nə­zə­rə al­ma­dı­sa, Er­mə­nis­tan Be­la­ru­sun KTMT-dən xa­ric olun­ma­sı­nı açıq tə­ləb et­di­sə… de­mək mə­sə­lə­yə tək Lap­şi­nin həb­si ki­mi sa­də bax­maq müm­kün­süz­dür. Asan mə­sə­lə de­yil. MDB-nin sü­tu­nü rus-be­la­rus it­ti­fa­qı­nı lax­la­dan bir ha­di­sə­ni ger­çək­ləş­dir­mə­yin ar­xa­sın­da bö­yük mət­ləb­lər ya­tır­mış. Bü­tün çə­tin nə­ti­cə­lə­ri­ni ön­cə­dən göz önü­nə ala­raq so­na­dək ar­dı­cıl­lıq gös­tər­mək Pre­zi­dent Əli­ye­vin şəx­sin­də döv­lə­ti­mi­zin əra­zi bü­töv­lü­yü­nə, mil­lə­ti­mi­zin şə­rə­fi­nə, gə­lə­cək nə­sil­lər qar­şı­sın­da mə­su­liy­yət his­si­nə tam bağ­lı­lı­ğın qib­tə olu­na bi­lən nü­mu­nə­si­dir. Bir an­lı­ğa tə­səv­vür et­mək olar ki, han­sı­sa bəl­li tə­sir­lə­rin qar­şı­sın­da Lu­ka­şen­ko bey­nəl­xalq hü­quq nor­ma­la­rı­nı, haqq-əda­lə­ti, Azər­bay­can-Be­la­rus dostlu­ğun­dan do­ğan rəs­mi öh­də­lik­lə­ri, Pre­zi­dent Əli­yev­lə şəx­si dostlu­ğu, il­lər ön­cə Be­la­rus “qaz mü­ha­ri­bə­lə­ri­nin” hə­də­fi olan­da Azər­bay­can Pre­zi­den­ti­nin uzat­dı­ğı dost-qar­daş əli­ni unu­da­raq İn­ter­po­lun Lap­şin­lə bağ­lı ax­ta­rış qə­ra­rı­nı kə­na­ra atır, Lap­şin Minskdə sax­lan­mır, Azər­bay­ca­na ekstra­di­si­ya olun­mur, biz­lə­rə acıq ve­rə-ve­rə iki-üç ay­da bir qa­nun­suz Qa­ra­bağ sə­fə­ri­nə da­vam edir. Lu­ka­şen­ko bu­nu edə bil­məz­di­mi? İn­ter­po­lun ax­ta­rı­şın­da olan şəxslə­rin dün­ya bö­yu ma­ne­ə­siz hə­rə­kət­lə­ri­nə da­ir az­mı faktlar var? Bu da olar­dı on­lar­dan bi­ri. Hət­ta Av­ro­pa­ya, ABŞ-a, Ru­si­ya­ya ye­ri gə­lən­də sö­zü­nü dik de­yə­rək həm şəx­si, həm də döv­lət ira­də­si­ni şəstlə nü­ma­yiş et­di­rə bi­lən ye­nil­məz Lu­ka­şen­ko­ya kim nə de­yə bi­lər­di ki… Üs­tə­lik, Lap­şi­ni qa­nad­la­rı al­tı­na al­ma­sı onu dün­ya er­mə­ni lob­bi­si­nin, Er­mə­nis­tan re­ji­mi­nin, er­mə­ni xal­qı­nın və Ru­si­ya­nın Lav­rov ki­mi rəs­mi da­i­rə­lə­ri­nin gö­zün­də əsl qəh­rə­ma­na çe­vi­rə bi­lər­di. Bun­lar Lu­ka­şen­ko­nun im­ti­na et­di­yi bö­yük nəs­nə­lə­rin yal­nız bir his­sə­si­di. Nə­ti­cə bu­dur ki, Lu­ka­şen­ko şəx­si və döv­lət­lə­ra­ra­sı dostluq­da əsl ki­şi ki­mi hə­rə­kət et­di, Azər­bay­ca­nın haq­qı­nı ayaq al­tı­na at­maq ba­ha­sı­na Er­mə­nis­tan re­ji­mi­nə və er­mə­ni lob­bi­si­nə se­vin­mək və Azər­bay­can xal­qı­nın şə­rə­fi­nə hə­qa­rət et­mək şan­sı ver­mə­di. Əgər ver­səy­di, er­mə­ni təb­li­ğa­tı in­di “Be­la­rus Dağ­lıq Qa­ra­ba­ğı Azər­bay­ca­nın tər­kib his­sə­si ola­raq ta­nın­ma­dı” ki­mi qon­dar­ma te­zi­sin gu­rul­tu­la­rı al­tın­da Azər­bay­ca­nın baş­qa haqq səs­lə­ri­ni də eşi­dil­məz et­mə­yə ça­lı­şa­caq­dı. Biz bu acı­nı da ya­şa­maq­dan yan keç­dik. Bü­tün dün­ya bo­yu de­yə bil­dik ki, da­ha bir döv­lət Qa­ra­ba­ğın Azər­bay­can tor­pa­ğı ol­du­ğu­nu növ­bə­ti də­fə eti­raf et­di. 25 il­lik müs­tə­qil­lik ta­ri­xi­miz­də ya­şa­dı­ğı­mız tək-tək qü­rur­ve­ri­ci faktlar­dan bi­ri olan bu nə­ti­cə­ni ki­min və nə­yin sa­yə­sin­də əl­də et­di­yi­mi­zi gə­rək heç vaxt unut­ma­yaq. Azər­bay­ca­nın ba­şın­da İl­ham Əli­yev yox, baş­qa bi­ri­si ola­say­dı və Be­la­rus rəh­bər­li­yi ilə şəx­si mü­na­si­bət­lə­rə la­zı­mi önəm ve­ril­mə­səy­di, Lu­ka­şen­ko öz ba­şı­nı ağ­rı­da­caq ne­çə-ne­çə bö­yük prob­le­mi göz önü­nə ala­raq Azər­bay­ca­nın xey­ri­nə ye­nə fə­da­kar­lıq edər­di­mi? Dü­şün­dük­cə su­al­lar ço­xa­lır. Lu­ka­şen­ko bil­mir­di­mi ki, ABŞ və Av­ro­pa ilə mə­lum mə­sə­lə­lə­rə gö­rə ha­mar ol­ma­yan mü­na­si­bət­lə­rə dün­ya er­mə­ni lob­bi­si han­sı ye­ni düş­mən­çi­lik ça­lar­la­rı əla­və edə bi­lər? Heç şüb­hə­siz, təc­rü­bə­li döv­lət ada­mı ki­mi Lu­ka­şen­ko­nun ay­dın tə­səv­vür et­di­yi hə­min ça­lar­la­rı biz­lər bun­dan son­ra prak­tik ola­raq gö­rə­cə­yik. Qi­sas­çı er­mə­ni lob­bi­si və Er­mə­nis­tan re­ji­mi sus­ma­ya­caq, Azər­bay­can döv­lə­ti­nin lə­ya­qə­ti­ni və xal­qı­mı­zın mil­li şə­rə­fi­ni qo­ru­du­ğu üçün İl­ham Əli­yev­dən hər dü­şən für­sət­də da­ha aman­sız qi­sas al­maq si­ya­sə­ti­ni da­vam et­di­rə­cək. Bey­nəl­xalq hü­qu­qun əda­lə­ti­nə və müt­tə­fiq­lik-dostluq bor­cu­na sa­diq qal­dı­ğı üçün Lu­ka­şen­ko­nu da “vur­ma­ğa” ça­lı­şa­caq…

lap
Heç kim in­kar et­mir ki, İl­ham Əli­yev­lə Lu­ka­şen­ko­nun bir­gə “Lap­şin la­yi­hə­si” er­mə­ni­lə­rin düz 28 il­dir açıq for­ma­da apar­dıq­la­rı tə­ca­vüz­kar si­ya­sə­tin ma­hiy­yə­ti­ni if­şa edən bən­zər­siz ta­ri­xi ha­di­sə­dir. Dün­ya İl­ham Əli­ye­vin Sar­kis­yan­dan qat-qat nü­fuz­lu və xa­riz­ma­lı döv­lət baş­çı­sı ol­du­ğu­nu tək­rar gör­dü, Azər­bay­can dip­lo­ma­ti­ya­sı­nın məq­səd­yön­lü­lü­yü­nə və sə­riş­tə­si­nə əmin ol­du. Er­mə­nis­ta­nın Azər­bay­can­da­kı iş­ğal­çı re­ji­mi­nin heç vaxt ta­nın­ma­ya­ca­ğı­nı yə­qin et­di, bil­di ki, Lap­şin­lər nə qə­dər gə­lib-get­sə­lər də, Qa­ra­ba­ğı Azər­bay­can­dan kim­sə qo­pa­ra bil­məz, il­lər öt­sə də, Azər­bay­can xal­qı və şəx­sən Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev bir­cə qa­rış tor­pa­ğı­mız­dan da im­ti­na et­mə­yə­cək. Qa­ra­bağ prob­le­mi­nin əda­lət­li həl­li­ni sü­ni şə­kil­də uzat­maq­la Azər­bay­can xal­qı­nın və Pre­zi­dent Əli­ye­vin yo­ru­la­ca­ğı­na, ya ruh­dan dü­şə­cə­yi­nə stav­ka edən­lər ya­nı­la­caq, iş­ğal re­ji­mi uzan­dıq­ca xalq-döv­lət bir­li­yi­nə və Pre­zi­dent Əli­ye­vin və­tən­pər­vər­li­yi­nə söy­kə­nən Azər­bay­can döv­lə­ti­nin qüd­rə­ti da­ha da bö­yü­yə­cək, hər cür şə­rin qar­şı­sın­da ye­nil­məz­lik gü­cü ar­ta­caq.
Bu ara­da heç tə­əc­cüb­lü de­yil ki, Lap­şi­nin Ba­kı­da əda­lət­li mü­ha­ki­mə olu­na­ca­ğı­na in­di­dən köl­gə sal­maq cəhdlə­ri gö­rün­mə­yə baş­la­yıb. Ön­cə­dən də elə rəy ya­rat­maq is­tə­yir­di­lər ki, gu­ya Lap­şi­ni Azər­bay­ca­na asıb-kəs­mə­yə, də­ri­si­ni soy­ma­ğa, şaq­qa­la­ma­ğa gə­ti­ri­rik. Biz­lər bu­nu dün­ya­dan sər­gi­lə­nən iki­li stan­dart ya­naş­ma­la­rın baş­qa for­ma­da tə­za­hü­rü ki­mi ba­şa düş­dük. Hə­lə Lap­şi­nin ekstra­di­si­ya­sı na­mi­nə Pre­zi­dent Əli­ye­vin dip­lo­ma­tik mü­ba­ri­zə­ni səy­lə da­vam et­dir­di­yi gün­lər­də ATƏT-in Mi­ya­to­vi­çi­nin Er­mə­nis­tan om­budsma­nı­na mək­tub yaz­ma­sı da bi­zi tə­əc­cüb­lən­dir­mə­di. Mi­ya­to­viç “ülyahəz­rət­lə­ri” Lap­şi­nin Azər­bay­ca­na ve­ri­lə­cə­yi an­da onun ta­le­yi üçün na­ra­hat ol­muş və Er­mə­nis­tan om­budsma­nı­na (?) ürək-di­rək ver­mək üçün mək­tub yaz­mış­dı. Əcəb ya­naş­ma­dı. Er­mə­nis­tan om­budsma­nı­nın Lap­şi­nə nə dəx­li var? Lap­şin Azər­bay­ca­nın Qa­ra­bağ böl­gə­si­nə qa­nun­suz gə­lib-get­di­yi üçün qa­nu­ni şə­kil­də cə­za­lan­dı­rı­lır. Bun­dan Er­mə­nis­tan om­budsma­nı­na nə? Mi­ya­to­viç Azər­bay­can om­budsma­nı­na mək­tub ya­za­raq Lap­şi­nin işi­ni nə­za­rə­tə gö­tür­mə­yi xa­hiş et­səy­di, ye­nə dərd ya­rı olar­dı. De­mək, xa­nım Mu­ya­to­vi­çin baş­qa ya­naş­ma­la­rı var imiş… O, açıq de­mə­sə də, hə­rə­kət­lə­ri­lə gös­tər­di ki, Qa­ra­ba­ğı Azər­bay­can tor­pa­ğı say­mır, Lap­şi­nin ekstra­di­si­ya­dan son­ra Azər­bay­can­da gu­ya qə­rəz­lə mü­ha­ki­mə edi­lə­cə­yi ba­rə­də məq­səd­li yay­dı­rıl­mış rəy­lə­ri bö­lü­şür. Bu mə­na­da Lap­şi­nin açıq məh­kə­mə­si, cə­nab İl­ham Əli­yev baş­da ol­maq­la, bü­tün Azər­bay­can xal­qı­nın Lap­şi­nə şəx­si düş­mən ki­mi yox, Azər­bay­ca­nın qa­nu­ni mə­na­e­lə­ri­nə düş­mən­çi­lik et­miş ci­na­yət­kar ki­mi qə­rəz­siz ya­na­şıl­dı­ğı­nın ba­riz nü­ma­yi­şi ola­caq.
Lap­şi­nin ci­na­yə­ti mə­cəl­lə­miz­də­ki döv­lət sər­hə­di­ni qa­nun­suz keç­mə və döv­lə­tə qar­şı ça­ğı­rış­lar ki­mi töv­sif olun­sa da, bu işin ma­hiy­yə­ti re­al­lıq­da çox uni­kal­dır. Mə­sə­lən, bu iş Azər­bay­ca­nın sər­həd­lə­ri­ni qa­nun­suz ke­çən, İran­dan, Əf­qanstan­dan və baş­qa yer­lər­dən gəl­miş nar­ko­tik da­şı­yı­cı­la­rı, ya qa­nun­suz miq­rantlar­la ey­ni­ləş­di­ri­lə bil­məz. Lap­şi­nin döv­lə­ti­miz əley­hi­nə ça­ğı­rış­la­rı ay­rı-ay­rı di­ni, ya mil­li ra­di­kal-ekstre­mistlə­rin də ça­ğı­rış­la­rı­na bən­zə­məz. Lap­şi­nin ci­na­yə­ti re­gi­o­nal-et­nik se­pa­ra­tizmlə bir­ba­şa bağ­lı ol­du­ğu üçün uni­kal­dır. İn­di­yə qə­dər mə­lum for­ma­da Azər­bay­ca­nın əra­zi bü­töv­lü­yü­nü poz­muş baş­qa şəxslər də olub, han­sı­lar ki, Azər­bay­can XİN-in “Qa­ra si­ya­hı­sı­na” sa­lın­maq­la bey­nəl­xalq qı­naq hə­də­fi olub­lar, son­ra­dan bir çox­la­rı sə­mi­mi eti­raf­la­rı­na gö­rə “qa­ra si­ya­hı­dan” “ağ si­ya­hı­ya” keç­mək­lə Azər­bay­ca­na sər­bəst gə­lib-get­mək hü­quq­la­rı­nı bər­pa edə bi­lib. Bun­la­rın ha­mı­sın­dan fərqli ola­raq, Azər­bay­ca­nın qa­nu­ni döv­lət mə­na­fe­lə­ri­nə zi­yan vur­ma­sı ilə açıq-aş­kar öyün­dü­yü üçün, “qon­dar­ma” DQR-i ta­nı­maq xa­hi­şi ilə mü­ra­ci­ət­lər et­di­yi üçün Lap­şi­nin mə­sə­lə­si uni­kal­dır. Azər­bay­ca­nın bu sa­yaq ci­na­yə­tə gö­rə aç­dı­ğı və uğur­la ye­kun­laş­dır­dı­ğı ilk ci­na­yət işi ol­du­ğu üçün uni­kal­dır.
Bu işin baş­qa bir uni­kal cə­hə­ti də var. Azər­bay­can Pre­zi­den­ti­nin sa­yə­sin­də bey­nəl­xalq hü­quq prak­ti­ka­sı çox zə­ru­ri bir pre­se­dent fak­tı əl­də et­di. Dün­ya­nın se­pa­ra­tizm bə­la­sın­dan əziy­yət çə­kən öl­kə­lə­ri­nin mə­lum si­ya­hı­sı var. Gür­cüs­tan, Mol­do­va, Uk­ray­na hə­lə də bu bə­la­lı cı­ğı­rın daş-çın­qıl­la­rı üzə­rin­də ye­ri­mək zo­run­da­dır. Bu mü­si­bə­ti dün­ya­nın Çin ki­mi əj­da­ha­sı da 1949-cu il­dən baş­la­ya­raq Tay­va­nın tim­sa­lın­da ya­şa­maq­da­dır. Gür­cüs­tan, Mol­do­va və Uk­ray­na pre­zi­dentlə­ri hə­lə in­di­yə qə­dər Ab­xa­zi­ya, Dnestrya­nı və Krı­ma qa­nun­suz ge­diş it­ti­ha­mı ilə bir­cə nə­fər po­zu­cu­nu be­lə əli qan­dal­lı və­ziy­yət­də öl­kə­si­nə gə­ti­rə bil­mə­yib. Qüd­rət­li Çin döv­lə­ti də se­pa­rat­çı Tay­va­na ge­dib-gəl­mək­lə Çi­nin əra­zi bü­töv­lü­yü­nü poz­muş bir­cə nə­fə­rə də ol­sun, be­lə “dərs” ver­di­rə bil­mə­yib. Bu mə­na­da Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin uğur­lu “Lap­şin ekstra­di­si­ya­sı­nın” bey­nəl­xalq hü­qu­qa “Lap­şin pre­se­den­ti” ki­mi düş­mə­si­nin bö­yük şansla­rı var. Bey­nəl­xalq hü­quq eli­min­dən az-çox xə­bə­ri olan­lar pre­se­dent hü­qu­qun nə qə­dər tə­sir­li fak­tor ol­du­ğu­nu bi­lir. Tə­səv­vür et­mək müm­kün­dür ki, nə vaxtsa Gür­cüs­tan, Uk­ray­na, Çin, Mol­do­va se­pa­rat­çı böl­gə­lə­rə dəs­tək ve­rən po­zu­cu­lar­la bağ­lı İn­ter­po­la mü­ra­ci­ət edə­cək və pre­se­dent fakt ki­mi “Lap­şi­nin işi­ni” müt­ləq xa­tır­la­da­caq. Hə­qi­qə­tən Azər­bay­can üçün qü­rur ve­ri­ci faktdır. Həm Lap­şi­ni öl­kə­yə gə­tir­mək, həm də bu­nun­la bey­nəl­xalq hü­quq­da pre­se­dent fak­tı ya­rat­maq.
Ne­çə gün­dür Er­mə­nis­tan “da­ğı­lır”. “Lap­şin işi”nin öl­kə üçün ümu­mi məğ­lu­biy­yət ol­du­ğu­nu ha­mı ba­şa dü­şür. Çox­la­rı bu­nu açıq de­yir, ürə­yi­nin bü­tün ağ­rı-acı­sı­nı Sar­kis­ya­nın üzə­ri­nə tö­kə­rək, onu sə­riş­tə­siz dip­lo­ma­ti­ya sür­dür­mək­də it­ti­ham edir. Di­lə gə­lən dip­lo­mat­lar “biz heç nə edə bil­mə­dik” ki­mi pes­si­mist eti­raf­lar­la əs­lin­də bü­tün Er­mə­nis­ta­nın ça­rə­siz­li­yi­ni bü­ru­zə ver­di­lər. Azər­bay­ca­nın ya­şa­dı­ğı “Lap­şin tən­tə­nə­si”nin qar­şı­sın­da Er­mə­nis­ta­nın “Lap­şin ma­tə­mi” tə­sa­dü­fi de­yil. Er­mə­ni­lər bu mə­sə­lə­də uza­ğı yax­şı gö­rür­lər. “Küp­lə­ri sü­züb”. Ba­şa dü­şür­lər ki, bun­dan son­ra əc­nə­bi­lə­ri al­da­dıb və ya şir­nik­lən­di­rib Qa­ra­ba­ğa gə­tir­mək asan ol­ma­ya­caq. Bu­nun­la həm də on­la­rın mil­yon­lar gə­ti­rə­cə­yi­nə ümid et­dik­lə­ri Qa­ra­ba­ğı tu­rizm mə­ka­nı­na çe­vir­mək plan­la­rı da “su­ya düş­dü”. Qon­dar­ma “DQR”ə gə­lən­lə­rin sa­yı sü­rət­lə aza­la­caq, gəl­mək is­tə­yən­lər isə Lap­şi­nin acı ta­le­yi­ni ya­şa­ma­maq üçün Azər­bay­ca­nın qa­nun­la­rı­na uy­ğun­laş­ma­ğın va­cib ol­du­ğu­nun fər­qi­nə va­ra­caq­lar. Əs­lin­də Azər­bay­can Lap­şi­nin ekstra­di­si­ya­sı ilə Dağ­lıq Qa­ra­ba­ğa qa­nun­suz sə­fər hə­vəs­kar­la­rı­nın yo­lu­nu bağ­la­yır… Axı gör­dü­lər ki, Lap­şin ki­mi Qa­ra­ba­ğa qa­nun­suz ge­dən­lə­rin ana­sı sö­zün hə­qi­qi mə­na­sın­da son­da ağ­lar qa­lır…
Ay­dın QU­Lİ­YEV

Həmçinin oxuyun

“Ali Baş Komandan və xanımı isti nəfəsi ilə Ağdamın qanayan yarasına sığal çəkdi…”

“Ali Baş Komandanımızın doğma Qarabağın dilbər guşəsi və işğala məruz qaldığı gündən “Ruhlar şəhəri” adlandırdığımız …

Bir cavab yazın