Ana səhifə / Aktual /  “Keç­miş MTN-lə əmək­daş­lıq et­miş şəxs­lər­lə bağ­lı məlumatların ictimailəşməsi yolverilməzdir”

 “Keç­miş MTN-lə əmək­daş­lıq et­miş şəxs­lər­lə bağ­lı məlumatların ictimailəşməsi yolverilməzdir”

Son gün­lər bə­zi in­ter­net in­for­ma­si­ya sayt­la­rın­da keç­miş Mil­li Təh­lü­kə­siz­lik Na­zir­li­yi ilə məx­fi əmək­daş­lıq et­dik­lə­ri bil­di­ri­lən bir sı­ra şəxs­lər və ya on­la­rın məx­fi tə­xəl­lüs­lə­ri haq­qın­da mə­lu­mat­lar ya­yı­lıb.
Döv­lət Təh­lü­kə­siz­li­yi Xid­mə­ti­nin İc­ti­mai əla­qə­lər şö­bə­sin­dən bil­di­ri­lir ki, fakt üz­rə DTX-də hə­min mə­lu­mat­lar­da qeyd edi­lən hal­la­rın düz­gün­lü­yü, döv­lət sir­ri təş­kil edən mə­lu­mat­la­rın ya­yıl­ma­sı və açıq­lan­ma mən­bə­yi ilə bağ­lı mə­sə­lə­lər araş­dı­rı­lır.
DTX bə­yan edir ki, kəş­fiy­yat, əks-kəş­fiy­yat və əmə­liy­yat-ax­ta­rış fəa­liy­yə­ti­ni hə­ya­ta ke­çi­rən or­qan­lar­la kon­fi­den­si­al əsas­lar­la əmək­daş­lıq edən və əmək­daş­lıq et­miş şəxs­lər haq­qın­da mə­lu­mat­lar döv­lət sir­ri­ni təş­kil edir və be­lə mə­lu­mat­la­rın ya­yıl­ma­sı qa­nun­la mü­əy­yən edil­miş qay­da­da ci­na­yət mə­su­liy­yə­ti ya­ra­dır.
Döv­lət sir­ri təş­kil edən mə­lu­mat­la­rın ic­ti­mai­ləş­di­ril­mə­si han­sı fə­sad­la­ra sə­bəb ola bi­lər?
Təh­lü­kə­siz­lik or­qan­la­rı­nın sa­biq əmək­da­şı El­şən Hə­sə­nov qə­ze­ti­mi­zə açıq­la­ma­sın­da bil­dir­di ki, həbs edil­miş MTN za­bit­lə­ri­nin məh­kə­mə pro­se­si haq­qın­da mət­bu­at­da get­miş ya­zı­la­rı oxu­yan­da əv­vəl­cə göz­lə­ri­nə inan­ma­yıb:

“Açıq şə­kil­də ke­çi­ri­lən məh­kə­mə ic­la­sın­da agen­tur şə­bə­kə­yə da­xil olan in­san­lar, on­la­rın məx­fi kod ad­la­rı ba­rə­də açıq­la­ma­la­rın ve­ril­di­yi­ni gö­rün­cə, mən­də hət­ta şüb­hə də ya­ran­dı. Çün­ki bu, sa­də­cə ola­raq, müm­kün de­yil­di. Döv­lət və xid­mə­ti əhə­miy­yət­li sir­rin bu şə­kil­də açıq­lan­ma­sı, fak­ti­ki ola­raq, agen­tin le­qal­laş­dı­rıl­ma­sı, bü­tün pro­se­dur qay­da­la­rı­nın po­zul­ma­sı de­mək idi. Təh­lü­kə­siz­lik or­qan­la­rı­nın əmək­daş­la­rı bu­nun nə de­mək ol­du­ğu­nu da­ha yax­şı bi­lər. Mə­nim üçün ma­raq­lı olan həm də mə­sə­lə­nin di­gər tə­rə­fi idi. Mə­lu­mat in­for­ma­si­ya va­si­tə­lə­ri­nə han­sı yol­la da­xil ol­muş­du? Bü­tün bu mə­sə­lə­lə­rə məh­kə­mə pro­se­si za­ma­nı açıq şə­kil­də to­xu­nul­muş­du­sa, o za­man gü­na­hı, ilk növ­bə­də, pro­se­sin ke­çi­ril­mə­si­nə ca­vab­deh olan şəxs­lər­də ax­tar­maq la­zım­dır. Bun­dan sa­va­yı, dü­şü­nü­rəm ki, be­lə bir ha­lın baş ve­rə­cə­yi təq­dir­də pro­se­si işıq­lan­dı­ran KİV nü­ma­yən­də­lə­ri də ya­zı­la­rın­da da­ha mə­su­liy­yət­li ol­ma­lı, döv­lət sir­ri təş­kil edən mə­lu­ma­tın ya­yıl­ma­ma­sı­na ça­lış­ma­lı idi. Gö­rü­nür, baş ve­rən­lər­dən bun­dan son­ra nə­ti­cə çı­xa­rı­la­caq. DTX-də bu mə­sə­lə ilə bağ­lı araş­dır­ma apa­rıl­ma­sı haq­qın­da qə­ra­rın ve­ril­mə­si düz­gün və vax­tın­da atıl­mış ad­dım­dır”.
Eks­pert da­ha son­ra bil­dir­di ki, söh­bət, fak­ti­ki ola­raq, döv­lət və xid­mə­ti sir­rin ya­yıl­ma­sın­dan ge­dir ki, bu da öz­lü­yün­də ci­na­yət tər­ki­bi olan mə­sə­lə­dir:

“Bu ad­dı­mı bi­lə­rək­dən ata­raq döv­lət sir­ri­nin ya­yıl­ma­sı­na va­si­tə­çi olan şəxs­lər söz­süz ki, cə­za­lan­dı­rıl­ma­lı­dır. Gə­lin eti­raf edək ki, in­di­ki za­man­da in­ter­net re­sur­su ya­ra­da­raq, adı­nı xə­bər say­tı qo­ya­raq, özü­nü də jur­na­list elan edən şəxs­lər gü­nü-gün­dən art­maq­da­dır. Jur­na­lis­ti­ka­dan tam xə­bər­siz olan, han­sı xə­bə­rin ne­cə ve­ril­mə­si, etik nor­ma­lar, döv­lət sir­ri və s. haq­qın­da an­la­yı­şı ol­ma­yan şəxs­lər, heç bir mə­su­liy­yət his­si ol­ma­dan, de­mək olar ki, xə­bər­lə­ri araş­dır­ma­dan, sa­də­cə, kö­çü­rüb sayt­la­rı­na yer­ləş­di­rir. Ar­tıq bu sa­hə­də də qa­nun-qay­da ya­ra­dıl­ma­sı­nın vax­tı gə­lib ça­tıb. Mət­bua­tın işi­ni əla­qə­lən­di­rən və ona nə­za­rət funk­si­ya­sı­nı hə­ya­ta ke­çi­rən or­qan və şəxs­lər bu mə­sə­lə­yə cid­di diq­qət ayır­ma­lı­dır”.
E.Hə­sə­nov da­ha son­ra agen­tin nə mə­na­nı da­şı­ma­sı an­la­mı ilə bağ­lı da­nış­dı:

“Gə­lin bir an­lıq özü­mü­zə su­al ve­rək: agent kim­dir? Qı­sa­ca ola­raq de­yi­rəm: agent mü­əy­yən edil­miş tap­şı­rıq­la­rın ye­ri­nə ye­ti­ril­mə­sin­də döv­lət­lə məx­fi şə­kil­də əmək­daş­lıq edən şəxs­dir. Bu hə­min in­san­lar­dır ki, ya­şa­dıq­la­rı öl­kə­nin, Və­tən ad­lan­dı­rı­lan mə­ka­nın, di­gər­lə­ri­nin təh­lü­kə­siz­li­yi­ni qo­ru­maq na­mi­nə bə­zən öz sağ­lam­lı­ğı, hə­ya­tı ba­ha­sı­na ris­qə get­mə­li olur. Tə­əs­süf edi­rəm ki, agent an­la­mı Azər­bay­can ic­ti­mai şüu­run­da hə­lə də mən­fi ob­raz ola­raq can­la­nır ki, bu da mü­əy­yən mə­sə­lə­lər­lə bağ­lı­dır.
Son ola­raq fik­ri­mi be­lə ta­mam­la­maq is­tər­dim. Hər bi­ri­miz, tut­du­ğu­muz möv­qe­dən, han­sı cəb­hə­də da­yan­ma­ğı­mız­dan ası­lı ol­ma­ya­raq, bir amal, bir di­lək ət­ra­fın­da yek­dil ol­ma­lı­yıq – Və­tə­nin təh­lü­kə­siz­li­yi, əra­zi bü­töv­lü­yü və müs­tə­qil­lik.
Mət­bua­tı təm­sil edən yol­daş­lar­dan da bir xa­hi­şim var. Araş­dır­ma apar­ma­dan su­al ya­ra­na bi­lə­cək mə­sə­lə­lər ba­rə­də ya­zı­lar pay­laş­ma­yın. Sen­zu­ra hər bir in­sa­nın da­xi­lin­də ol­ma­lı­dır. Bu mə­sə­lə­lər­də diq­qət­li olun”.
Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Həmçinin oxuyun

“Azərsun”un məhsulları haqda inanılmaz iddialar

“Azərsun Holding”in prezidenti Abdulbari Gozal bugünlərdə Bakıda keçirilən “Dövlət sahibkarın ən yaxşı tərəfdaşıdır” adlı konfransda …

Bir cavab yazın